Žiadosť o povolenie vykonať maturitnú skúšku v náhradnom termíne

Žiadosti, oznámenia, potvrdenia