Súčasťou školy je od roku 1999 aj pracovisko praktickej prípravy a remesiel v obci Lomnička. 

Z dôvodu pribúdajúceho počtu žiakov, ktorí ukončili základnú školu v Lomničke, resp. ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku a v súvislosti s potrebou vzdelávania týchto žiakov bol ešte v roku 1999 vypracovaný investičný zámer pod názvom „Rekonštrukcia sýpky na objekt teoretického a praktického vyučovania“. V období od marca až do júna 2000 sa uskutočnili mnohé rokovania medzi orgánmi štátnej správy a učilišťom, čo nakoniec viedlo k zaradeniu investičného zámeru do menovitého zoznamu stavieb na rok 2001 financovaných z kapitálových transferov rozpočtu MP SR. 

Zrealizovaním stavby, vydaním kolaudačného rozhodnutia, dňa 29. 7. 2002 sme naplnili náš cieľ a vytvorili sme materiálne podmienky pre výchovno-vzdelávací proces rómskych žiakov v Lomničke a náväznosť na ich štúdium, na základnej škole. Od tohto dátumu sa žiaci vzdelávajú v novej budove, ktorá je vybavená modernými učebňami a didaktickou technikou.

Neustále hľadáme špecifické metódy a formy výchovy a vzdelávania, ktoré by viac umožnili priblížiť sa kultúre, tradíciám a zvykom rómskej komunity.