Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

Stavebníctvo

Spoločné stravovanie

Vlasová kozmetika

Podnikanie v remeslách a službách

Kód a názov študijného odboru:

64 03 L podnikanie v remeslách a službách

Dĺžka štúdia:

2 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

Poskytnutý stupeň vzdelánia

 Úplné stredné odborné vzdelánie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o maturitnej  skúške

Doklad o získanej kvalifikácii

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie v remeslách a službách, v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, v cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii, ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ

Možnosti ďalšieho štúdia

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

Charakteristika absolventa:

Absolvent odboru po ukončení štúdia získava úplné stredné odborné vzdelanie.

Disponuje  súborom aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v súvislosti s podnikaním a založením vlastného podniku. Vie vybavovať písomností s použitím technických prostriedkov, pracuje samostatne, dokáže využiť marketingové princípy v praxi. V kontakte so zákazníkom a na rokovaniach využíva poznatky z komunikácie, ovláda právne predpisy, súvisiace s odbornou činnosťou, vie ich pohotovo aplikovať v praxi. Preukazuje odborné zručnosti, pri výkone pracovných operácií vo svojom odbore, dodržiava predpisy, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Získa základné odborné predpoklady ako sa správať a úspešne pracovať v podmienkach trhového hospodárstva. 

Absolvent získava schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v tíme. Aktívne sa zapájať do spoločnosti, priebežne aktualizovať vedomosti a zručnosti v rámci celoživotného vzdelávania. Ovláda základy práce v jednoduchých grafických aj ekonomických programoch na počítači. Vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie v práci.

V oblasti organizácie a riadenia podniku pozná základné pojmy a vzťahy z ekonomiky podniku a základov podnikania, manažmentu a  marketingu, princípy racionalizácie technických a technologických procesov, princípy efektívneho a hospodárneho využívania surovín, palív a energie a ochrany životného prostredia. Dodržiava technologickú disciplínu a kvalitu výroby. Vie sa presne technicky vyjadrovať v písomnom a ústnom prejave. Dokáže podľa požiadaviek odberateľa  pružne reagovať a používať alternatívne postupy. Má odborné predpoklady ako sa správať a úspešne pracovať v podmienkach trhového hospodárstva, je schopný organizovať svoj čas, prácu, vyrovnať sa so stresom v práci a vie samostatne a  logicky rozhodovať. 

Pozná základné bezpečnostné, hygienické a protipožiarne predpisy, ako aj ustanovenia týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Dokáže efektívne komunikovať, porozumieť počutému, vyjadriť svoje myšlienky s čiastočným dodržaním zásad spoločenskej komunikácie. Chápe, ako môžu prispievať ku komunikácii a tvorivosti digitálne technológie a pozná riziká, ktoré  predstavujú. Aplikuje základné matematické kompetencie a environmentálne zásady v každodennom kontexte doma aj v práci. Reálne posudzuje svoje fyzické a duševné možnosti a uvažuje o svojich vlastných hodnotách a presvedčeniach. Dokáže vykonať aktivity, ktoré si naplánoval. Preberá zodpovednosť za svoje skutky. Spolupracuje s druhými ľuďmi  na presadzovaní spoločných záujmov na báze vzájomnej úcty a rešpektu. Pozná základné prejavy miestnej a národnej kultúry a zaujíma sa o hodnoty, tradície a ich vplyv na život jednotlivca v rodine a komunite.    

 

Na stiahnutie:

Stavebníctvo

Kód a názov študijného odboru:

3659 L stavebníctvo

Dĺžka štúdia:

2 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

Poskytnutý stupeň vzdelánia

 Úplné stredné odborné vzdelánie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o maturitnej  skúške

Doklad o získanej kvalifikácii

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolventi študijného odbor Stavebníctvo sú kvalifikovaní odborní technickí pracovníci v stavebníctve – technickí manažéri pre oblasť stavebníctva, stavbyvedúci, majstri, stavebný dozor, dispečeri, kontrolóri kvality, rozpočtári, projektanti ai. Zvyčajne riadia malú skupinu zamestnancov. V praxi vykonávajú rozmanité odborné činnosti v oblasti zabezpečovania stavebnej výroby, údržby a rekonštrukcií stavieb, v oblasti výroby stavebných výrobkov a poskytovania služieb v stavebníctve. Uplatňujú sa v stavebníctve v malých prevádzkach, aj vo veľkých stavebných podnikoch, môžu aj súkromne podnikať.

Možnosti ďalšieho štúdia

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

Charakteristika absolventa :

Študijný odbor poskytuje žiakom základné vedomosti o technicko-hospodárskych činnostiach v oblasti hlavnej stavebnej výroby, špeciálnych dokončovacích prác, rekonštrukciách stavieb a technického zariadenia budov. Do obsahu vzdelávania sú začlenené aj základy organizácie a riadenia stavebnej výroby a riadenia výrobných kolektívov. V odbore kladie dôraz na získanie vedomostí a zručností potrebných pri podnikaní s cieľom získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť potrebnú na zvládnutie náročných úloh  pri zvyšovaní úrovne a kvality poskytovania služieb a konkurencieschopnosti podnikania v stavebníctve.

Na stiahnutie:

Spoločné stravovanie

Kód a názov študijného odboru:6421 L spoločné stravovanie
Dĺžka štúdia:2 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov
Poskytnutý stupeň vzdelania:Úplné stredné odborné vzdelanie
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia:Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania:Vysvedčenie o maturitnej  skúške
Doklad o získanej kvalifikáciiVysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolventi študijného odboru spoločné stravovanie (64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II) sú pripravení na samostatný výkon v zariadeniach spoločného stravovania,  nájdu uplatnenie v hotelových a reštauračných službách ako radoví pracovníci, manažéri strednej úrovne alebo sa môžu uplatniť ako samostatní podnikatelia. Kvalifikovane organizujú a riadia prevádzku v zariadeniach spoločného stravovania a účelového spoločného stravovania.

Dokážu vypracovať receptúry, individuálne kalkulácie cien, postaviť jedálny lístok, hodnotiť kvalitu potravín a pripravených jedál a posúdiť ich výživovú hodnotu, prijať objednávku, vykonať jednoduché i zložité formy obsluhy vrátane prípravy, viesť jednoduché účtovníctvo malých podnikateľských subjektov, zostaviť podnikateľský plán, vykonávať marketing a podnikať v oblasti hotelierstva a reštauračného stravovania – komunikovať, pracovať s ľuďmi.

Pracujú zväčša v miestnostiach (v hoteloch, reštauráciách, prípravniach jedál, v kanceláriách) bez nepriaznivých vplyvov pracovného prostredia.

Možnosti ďalšieho štúdiaPomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Charakteristika absolventa :

Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako vedúci pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Absolvent získa množstvo odborných vedomostí a zručností v oblasti ekonomiky, účtovníctva, gastronómie, ovláda práce spojené so Samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, získa veľmi dobré komunikačné zručnosti v oblasti zvoleného cudzieho jazyka a pod.

Na stiahnutie:

Vlasová kozmetika

Kód a názov študijného odboru:

6426 L vlasová kozmetika

Dĺžka štúdia:

2 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

Poskytnutý stupeň vzdelánia

 Úplné stredné odborné vzdelánie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolventi študijného odboru vlasová kozmetika(64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II) sú pripravení na samostatný výkon v kadernických a kozmetických salónoch ako radoví pracovníci, riadiaci pracovníci strednej úrovne alebo sa môžu uplatniť ako súkromný podnikatelia v menších firmách, v prevádzkách televízie, v divadlách , kúpeľných zariadeniach, v hoteloch ako aj v predajniach s kaderníckym a kozmetickým tovarom.

Možnosti ďalšieho štúdia

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Charakteristika absolventa :

Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti kaderníctva a vlasovej kozmetiky, v kozmetických salónoch. Absolvent získa odborné a praktické vedomosti a schopnosti potrebné pre výkon v kaderníckych službách, so zameraním na posúdenie kvality vlasov, vlasovej pokožky, používania vlasových kozmetických prípravkov s ovládaním základných kaderníckych postupov a technológie pri tvorbe zložitých spoločenských a večerných účesov, s použitím vlasových doplnkov, s prevedením úpravy účesu vysoko náročným spôsobom, podľa schematického zobrazenia predlohy, s využitím nových pracovných techník v kaderníckej praxi. Získa odborné a praktické vedomosti a zručnosti v oblasti pleťovej kozmetiky, ošetrení pleti, rúk, nôh s využitím kozmetických prístrojov , pri manikúre a pedikúre. Vie odbore komunikovať so zákazníkom, získa veľmi dobré komunikačné zručnosti v oblasti zvoleného cudzieho jazyka a pod.

Na stiahnutie: