Maturitné skúšky

Termíny realizácie maturitných skúšok

Charakteristika testov

Členenie maturitnej skúšky

Riadny termín EČ a PFIČ MS

Náhradný termín EČ a PFIČ MS

Zadajte nadpis

Termíny realizácie maturitných skúšok

Milí maturanti, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu.

TERMÍNY KONANIA MS

MS sa koná v riadnom skúšobnom období (marec až jún príslušného školského roka) alebo v mimoriadnom skúšobnom období (apríl až máj príslušného školského roka alebo september alebo február nasledujúceho školského roka).

Riadne skúšobné obdobie

Termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti( PFIČ)  MS určuje MŠVVaŠ SR.

V tomto školskom roku píšeme EČ a PFIČ  nasledovne:

 • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
 • 15. marec 2023 (streda) – cudzí jazyk
 • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční  od 3. apríla do 12. apríla 2023.

RÚŠS (regionálny úrad školskej správy v sídle kraja) určí v dostatočnom časovom predstihu miesto konania administrácie testov EČ a PFIČ MS v náhradnom termíne.

Opravný termín EČ a PFIČ  určí MŠVVaŠ SR.  Predbežný termín je september 2023.

Charakteristika testov

Slovenský jazyk a literatúra (SJL):

 • Trvanie EČ MS: 115 minút
 • Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 165 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

Cudzí jazyk (B1)

 • Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 • Trvanie EČ MS: 115 minút
 • Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 75 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Cudzí jazyk (C1)

 • Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 • Trvanie EČ MS: 165 minút
 • Formát úloh: 64 úloh s výberom odpovede, 26 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 105 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou, ktorého súčasťou môžu byť aj obrázky, tabuľky, grafy alebo doplnkový sprievodný text).

Termín internej časti maturitnej skúšky (IČ MS) určí na návrh  riaditeľa školy regionálny úrad školskej správy v sídle kraja (RÚŠS). Pred začiatkom konania IČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje vyučovania („akademický týždeň“). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

Bližšie a podrobnejšie informácie:Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita v časti Dokumenty na stiahnutie – Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS v aktuálnom škoslkom roku.

 MS Z PREDMETURIADNY TERMÍN
 Externá časť (EČ) a písomná forma internej   časti (PFIČ) MS zo slovenského jazyka a   literatúry14. marec 2023 (utorok)
 Externá časť (EČ) a písomná forma internej   časti (PFIČ) MS z anglického jazyka 15. marec 2023 (streda)
 Ústna forma internej časti (ÚFIČ) maturitných  skúšok z jednotlivých predmetov a teoretická časť  odbornej zložky (TČOZ)

od 22. mája 2023 do 26. mája 2023

termín schvaľuje

Regionálny úrad školskej správy v Prešove

 Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)od  24. apríla 2023 do  28. apríla 2023

Členenie maturitnej skúšky

PredmetyÚroveňČasť
Externá časťInterná časť a jej formy
písomnáústna
prípravaodpoveď
slovenský jazyk a literatúra115´165´20´20´
cudzí jazykB1115´75´20´20´
cudzí jazykC1165´105´20´20´
teoretická časť odbornej zložky30´30´
praktická časť odbornej zložkymax. 24 hodín (príprava a výkon) v jednom dni najviac 8 hodín

Poznámky:

 1. V okienkach je počet minút na vykonanie skúšky (odpoveď), resp. príprava na skúšku
 2. Maturitná skúška z predmetu slovenský jazyk a literatúra /SJL/ má EČ a PFIČ podľa tejto štruktúry od školského roku 2007/2008 (Maturita 2008) a zmeny v trvaní EČ od školského roku 2015/2016 (Maturita 2016)
 3. V školskom roku 2008/2009 (Maturita 2009) sa zrušili úrovne vo všetkých maturitných predmetoch okrem cudzích jazykov
 4. Organizačným zabezpečením EČ a PFIČ MS, tvorbou testov a pokynov je poverený NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) – inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva SR (Zákon č. 245/2008 Z. z. §154 ods. 2 až ods.7)
 5. Od školského roku 2008/2009 (Maturita) 2009) sa predlžuje dĺžka trvania PFIČ MS z cudzích jazykov v obidvoch úrovniach na 60 minút a od školského roku 2015/2016 (Maturita 2016) sa predlžuje dĺžka trvania EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry /SJL/ na 100 minút
 6. Všetky informácie o Maturite sú na stránke www.nucem.sk 

Riadny termín EČ a PFIČ MS

Školský koordinátor: Mgr. Milan HRIC

 

Riadny termín EČ a PFIČ MS:

· 15. marec 2022 (utorok)

   9.30 h – 11.25 h administrácia testov EČ zo slovenského jazyka a literatúry (SJL)

(9.10 až 9.30 – úvodné pokyny, žiaci vypĺňajú záhlavia odpoveďových hárkov)

13.00 h – 15.45 h administrácia PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry

(12.20 až 12.45 – žiaci čakajú v učebniach na témy PFIČ pod dozorom administrátora, žiaci vyplnia záhlavie hárku pre PFIČ)

(12.45 až 13.00 – žiaci si vyberajú tému, v tomto čase nesmú nič písať)

· 16. marec 2022 (streda)

9.30 h – 11.25 h administrácia testov EČ z anglického a nemeckého jazyka (úroveň B1)

9.30 h – 11.45 h administrácia testov EČ z anglického jazyka (úroveň B2)

(9.10 až 9.30 – úvodné pokyny, žiaci vypĺňajú záhlavia odpoveďových hárkov)

13.00 h – 14.15 h administrácia PFIČ z anglického a nemeckého jazyka úrovne B1 aj B2

(12.30 až 12.55 – žiaci čakajú v učebniach na zadania PFIČ pod dozorom administrátora, žiaci vyplnia záhlavie hárku pre PFIČ)

(12.55 až 13.00 – administrátori rozdajú žiakom zadania PFIČ)

Náhradný termín EČ a PFIČ MS

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. apríla až 12. apríla 2023.

Žiak môže maturovať v náhradnom termíne iba v prípade, že nematuroval v riadnom termíne a jeho ospravedlnenie bolo akceptované riaditeľom školy.

Podrobné informácie o organizácii, čase a mieste konania náhradného termínu MS budú zúčastneným školám poskytnuté Regionálnym úradom školskej správy v Prešove v dostatočnom časovom predstihu.

 

Poznámky:

* MS – maturitná skúška                              * ÚKO – úlohy s krátkou odpoveďou

* EČ – externá časť MS                                 * PFIČ – písomná forma internej časti MS

 

testy EČ MS zo SJL obsahujú 64 úloh, z toho 40 s výberom odpovede a 24 ÚKO, na vypracovanie testu EČ MS je limit presne 115 minút

            testy EČ MS z cudzieho jazyka (úroveň B1) obsahujú 60 úloh, z toho 36 s výberom    

odpovede a 24 ÚKO, na vypracovanie testu EČ z cudzieho jazyka /úroveň B1/ je limit presne 115 minút

            testy EČ MS z cudzieho jazyka (úroveň B2) obsahujú 80 úloh, z toho 46 s výberom    

odpovede a 34 ÚKO, na vypracovanie testu EČ z cudzieho jazyka /úroveň B2/ je limit presne 135 minút

 

na vypracovanie zadania PFIČ zo SJL je limit max. 165 minút – jedna úloha s dlhou odpoveďou /súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z  ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu/

na vypracovanie zadania PFIČ z cudzieho jazyka (úroveň B1 aj B2) je limit max. 75 minút – jedna úloha s dlhou odpoveďou /jedno zadanie s určenou žánrovou formou/

 predmet SJL má EČ a PFIČ MS, časti (EČ a PFIČ) sú oddelené prestávkou /11.25 h – 12.20 h/

 predmet Cudzí jazyk (úroveň B1) má EČ a PFIČ MS, časti (EČ a PFIČ) sú oddelené prestávkou /11.25 h – 12.30 h/

 predmet Cudzí jazyk (úroveň B2) má EČ a PFIČ MS, časti (EČ a PFIČ) sú oddelené prestávkou /11.45 h – 12.30 h/