Maturitné skúšky

Termíny realizácie maturitných skúšok

Charakteristika testov

Členenie maturitnej skúšky

Riadny termín EČ a PFIČ MS

Náhradný termín EČ a PFIČ MS

Dokumenty

Termíny realizácie maturitných skúšok

TERMÍNY KONANIA MS

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu.

MS sa koná v riadnom skúšobnom období (apríl až jún príslušného školského roka) alebo v mimoriadnom skúšobnom období (apríl až máj príslušného školského roka alebo september alebo február nasledujúceho školského roka).

Riadne skúšobné obdobie (pre tento školský rok)

Termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti ( PFIČ)  MS určuje MŠVVaŠ SR.

V tomto školskom roku píšeme EČ a PFIČ  nasledovne:

 • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
 • 15. marec 2023 (streda) – cudzí jazyk
 • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční  od 3. apríla do 12. apríla 2023.

RÚŠS (regionálny úrad školskej správy v sídle kraja) určí v dostatočnom časovom predstihu miesto konania administrácie testov EČ a PFIČ MS v náhradnom termíne.

Opravný termín EČ a PFIČ  určí MŠVVaŠ SR.  Predbežný termín je september 2023.

Charakteristika testov

Slovenský jazyk a literatúra (SJL):

 • Trvanie EČ MS: 115 minút
 • Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 165 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

Cudzí jazyk (B1)

 • Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 • Trvanie EČ MS: 115 minút
 • Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 75 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Cudzí jazyk (B2)

 • Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 • Trvanie EČ MS: 135 minút
 • Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 75 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 

Termín internej časti maturitnej skúšky (IČ MS) určí na návrh  riaditeľa školy regionálny úrad školskej správy v sídle kraja (RÚŠS). Pred začiatkom konania IČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje vyučovania („akademický týždeň“). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

Bližšie a podrobnejšie informácie:Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita v časti Dokumenty na stiahnutie – Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS v aktuálnom škoslkom roku.

 MS Z PREDMETURIADNY TERMÍN
 Externá časť (EČ) a písomná forma internej   časti (PFIČ) MS zo slovenského jazyka a   literatúry14. marec 2023 (utorok)
 Externá časť (EČ) a písomná forma internej   časti (PFIČ) MS z anglického jazyka 15. marec 2023 (streda)
 Ústna forma internej časti (ÚFIČ) maturitných  skúšok z jednotlivých predmetov a teoretická časť  odbornej zložky (TČOZ)

od 22. mája 2023 do 26. mája 2023

termín schvaľuje 

Regionálny úrad školskej správy v Prešove

 Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)od  24. apríla 2023 do  28. apríla 2023

Členenie maturitnej skúšky

Predmety Úroveň Časť
Externá časť Interná časť a jej formy
písomná ústna
príprava odpoveď
slovenský jazyk a literatúra 115´ 165´ 20´ 20´
cudzí jazyk B1 115´ 75´ 20´ 20´
cudzí jazyk C1 165´ 105´ 20´ 20´
teoretická časť odbornej zložky 30´ 30´
praktická časť odbornej zložky max. 24 hodín (príprava a výkon) v jednom dni najviac 8 hodín

Poznámky:

 1. V okienkach je počet minút na vykonanie skúšky (odpoveď), resp. príprava na skúšku
 2. Maturitná skúška z predmetu slovenský jazyk a literatúra /SJL/ má EČ a PFIČ podľa tejto štruktúry od školského roku 2007/2008 (Maturita 2008) a zmeny v trvaní EČ od školského roku 2015/2016 (Maturita 2016)
 3. V školskom roku 2008/2009 (Maturita 2009) sa zrušili úrovne vo všetkých maturitných predmetoch okrem cudzích jazykov
 4. Organizačným zabezpečením EČ a PFIČ MS, tvorbou testov a pokynov je poverený NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) – inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva SR (Zákon č. 245/2008 Z. z. §154 ods. 2 až ods.7)
 5. Od školského roku 2008/2009 (Maturita) 2009) sa predlžuje dĺžka trvania PFIČ MS z cudzích jazykov v obidvoch úrovniach na 60 minút a od školského roku 2015/2016 (Maturita 2016) sa predlžuje dĺžka trvania EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry /SJL/ na 100 minút
 6. Všetky informácie o Maturite sú na stránke www.nucem.sk 

Riadny termín EČ a PFIČ MS

Školský koordinátor: Mgr. Milan HRIC

 

Riadny termín EČ a PFIČ MS:

· 15. marec 2022 (utorok)

   9.30 h – 11.25 h administrácia testov EČ zo slovenského jazyka a literatúry (SJL)

(9.10 až 9.30 – úvodné pokyny, žiaci vypĺňajú záhlavia odpoveďových hárkov)

13.00 h – 15.45 h administrácia PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry

(12.20 až 12.45 – žiaci čakajú v učebniach na témy PFIČ pod dozorom administrátora, žiaci vyplnia záhlavie hárku pre PFIČ)

(12.45 až 13.00 – žiaci si vyberajú tému, v tomto čase nesmú nič písať)

· 16. marec 2022 (streda)

9.30 h – 11.25 h administrácia testov EČ z anglického a nemeckého jazyka (úroveň B1)

9.30 h – 11.45 h administrácia testov EČ z anglického jazyka (úroveň B2)

(9.10 až 9.30 – úvodné pokyny, žiaci vypĺňajú záhlavia odpoveďových hárkov)

13.00 h – 14.15 h administrácia PFIČ z anglického a nemeckého jazyka úrovne B1 aj B2

(12.30 až 12.55 – žiaci čakajú v učebniach na zadania PFIČ pod dozorom administrátora, žiaci vyplnia záhlavie hárku pre PFIČ)

(12.55 až 13.00 – administrátori rozdajú žiakom zadania PFIČ)

Náhradný termín EČ a PFIČ MS

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. apríla až 12. apríla 2023.

Žiak môže maturovať v náhradnom termíne iba v prípade, že nematuroval v riadnom termíne a jeho ospravedlnenie bolo akceptované riaditeľom školy.

Podrobné informácie o organizácii, čase a mieste konania náhradného termínu MS budú zúčastneným školám poskytnuté Regionálnym úradom školskej správy v Prešove v dostatočnom časovom predstihu.

 

Poznámky:

* MS – maturitná skúška                              * ÚKO – úlohy s krátkou odpoveďou

* EČ – externá časť MS                                 * PFIČ – písomná forma internej časti MS

 

testy EČ MS zo SJL obsahujú 64 úloh, z toho 40 s výberom odpovede a 24 ÚKO, na vypracovanie testu EČ MS je limit presne 115 minút

            testy EČ MS z cudzieho jazyka (úroveň B1) obsahujú 60 úloh, z toho 36 s výberom    

odpovede a 24 ÚKO, na vypracovanie testu EČ z cudzieho jazyka /úroveň B1/ je limit presne 115 minút

            testy EČ MS z cudzieho jazyka (úroveň B2) obsahujú 80 úloh, z toho 46 s výberom    

odpovede a 34 ÚKO, na vypracovanie testu EČ z cudzieho jazyka /úroveň B2/ je limit presne 135 minút

 

na vypracovanie zadania PFIČ zo SJL je limit max. 165 minút – jedna úloha s dlhou odpoveďou /súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z  ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu/

na vypracovanie zadania PFIČ z cudzieho jazyka (úroveň B1 aj B2) je limit max. 75 minút – jedna úloha s dlhou odpoveďou /jedno zadanie s určenou žánrovou formou/

 predmet SJL má EČ a PFIČ MS, časti (EČ a PFIČ) sú oddelené prestávkou /11.25 h – 12.20 h/

 predmet Cudzí jazyk (úroveň B1) má EČ a PFIČ MS, časti (EČ a PFIČ) sú oddelené prestávkou /11.25 h – 12.30 h/

 predmet Cudzí jazyk (úroveň B2) má EČ a PFIČ MS, časti (EČ a PFIČ) sú oddelené prestávkou /11.45 h – 12.30 h/

Dokumenty

Pokyny na vypracovanie komplexnej odbornej práce PČOZ MS, formou obhajoby vlastného projektu pre odbory:

6323 K hotelová akadémia, 6426 L vlasová kozmetika, 3659 L stavebníctvo

Pokyny na vypracovanie komplexnej odbornej prace PCOZ MS.doc


Štruktúra komplexnej odbornej práce PČOZ MS, formou obhajoby vlastného projektu pre odbory:

6323 K hotelová akadémia, 6426 L vlasová kozmetika, 3659 L stavebníctvo

Struktura komplexnej odbornej prace PCOZ MS.doc


Vzor prezentácie pre PČOZ formou obhajoby vlastného projektu

3659 L stavebnictvo – vzor prezentacie.pptx

6426 L vlasova kozmetika – vzor prezentacie.pptx

6323 K hotelova akademia – vzor prezentacie.pptx