O škole

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa je stredná odborná škola, ktorej účelom je poskytovanie odborného vzdelávania a príprava na odborné činnosti, výkon povolania a štúdium na vysokú školu vo vzdelávacích programoch v študijných a učebných odboroch vzdelávania.

Škola poskytuje vo svojich dvoch organizačných zložkách
(Obchodná akadémia a Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel):

  • úplné stredné odborné vzdelanie a stredné odborné vzdelanie,
  • zabezpečuje rekvalifikáciu pracovníkov podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb,
  • organizuje špecializačné kurzy pre fyzické a právnické osoby,
  • vykonáva služby a práce/zabezpečuje predaj výrobkov súvisiacich s cvičnou a produktívnou prácou žiakov

V rámci odborného vzdelávania je cieľom školy pripraviť odborníkov v oblasti ekonomiky a hotelových služieb a remesiel, ktorí budú schopní pôsobiť na tuzemskom i európskom trhu práce.

Škola je aktívna v systéme duálneho vzdelávania.

Absolventi študijných odborov majú schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Sú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných, ak pracujú vo vedúcej funkcií. Pri práci využívajú informačné a komunikačné technológie, ich odborná orientácia je široko koncipovaná.
Absolventi pokračujú v štúdiu na vysokých školách, zamestnávajú sa ako kvalifikovaní pracovníci vo svojom odbore.

Organizačná zložka Obchodná akadémia je držiteľom európskej značky pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní udelenej ministrom školstva SR a členom Európskej komisie so sídlom v Bruseli.
Ako jediná stredná odborná škola PSK ponúka dvojjazyčne štúdium (slovenský – anglický jazyk).