Dvojročné učebné odbory

Trojročné učebné odbory

Zdajte nadpis

Zdajte nadpis

Zdajte nadpis

Zdajte nadpis

Dvojročné učebné odbory

Potravinárska výroba

Výroba konfekce

Lesná výroba

Potravinárska výroba

Kód a názov učebného odboru:29 82 F potravinárska výroba
Dĺžka štúdia:2 roky
Forma štúdia:Denná
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne
Poskytnutý stupeň vzdelaniaNižšie stredné odborné vzdelanie
Spôsob ukončenia štúdia:Záverečná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Vysvedčenie o zaverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikáciiVysvedčenie o zaverečnej skúške
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent je pripravený vykonávať práce v odvetví potravinárska výroba, vie pracovať so surovinami a materiálmi, pripraviť ich na tepelné spracovanie, používať stroje a zariadenia a dodržiavať hygienu a bezpečnosť pri práci.

Možnosť pracovného uplatnenia na základe nadobudnutých kompetencií plne zodpovedá kvalifikačnému štandardu profesie pomocný pracovník v potravinárskej výrobe, pracovník sanitácie v potravinárskej výrobe a pomocný skladový pracovník.

  

Charakteristika absolventa:

Absolvent odboru dokáže pripraviť výrobné stredisko a jeho zariadenie na pracovnú činnosť, ovláda jednoduchú obsluhu strojov, nástrojov a náradia. Vykonáva sanitačné opatrenia vo výrobnom stredisku, skladových priestoroch, mraziacich a chladiacich boxoch s využitím dezinfekčných prostriedkov. Pracuje s receptúrami, pochopí podstatu normovania a vykonáva jednoduché pracovné činnosti podľa receptúr. Manipuluje so surovinami, dokáže spracovať a použiť suroviny rastlinného a živočíšneho pôvodu, pochutiny, koreniny, rastlinné a živočíšne tuky. Zvolí správne tepelné úpravy potravín pri spracovaní potravín podľa technologického postupu. Zvláda prácu pri konzervovaní ovocia, zeleniny a zemiakov, a to sušením, mrazením, soľou, sterilizáciou v sladkom a v sladkokyslom náleve, kvasením, fermentáciou a lyofilizáciou. Podieľa sa na výrobe syrov, tvarohu a kyslomliečnych výrobkov, pripravuje a spracováva suroviny na výrobu mrazených polotovarov a výrobu bezlepkových, vaječných a bezvaječných cestovín. Pozná a spracuje suroviny mlynského pôvodu na pekárenské a cukrárenské výrobky zo sladkého, slaného a celozrnného cesta. Ovláda technologický postup prípravy cesta a omáčky na pizzu. Dodržiava zásady manipulácie so suchým,  baleným, chladeným a mrazeným tovarom. Dbá na správne skladovanie potravín a hotových výrobkov.

Absolvent osvojenými pracovnými návykmi chráni životné prostredie tým, že využíva inovačné poznatky a postupy pri práci, dokáže hospodárne využívať suroviny, nakladať a manipulovať s odpadom, ktorý vzniká pri príprave surovín na spracovanie. Samostatne pripraví obalové materiály, váži, plní a balí výrobky do obalov. Využije svoje zručnosti pri etiketovaní obalových materiálov a adjustácii. Dodržiava hygienické požiadavky pri manipulácii, výrobe, skladovaní a expedícií výrobkov. Samostatne a správne vykonáva jednoduchú údržbu určeného zariadenia pri dodržaní BOZP a PO.

Absolvent získava súbor informácií v oblasti riadenia osobných financií, podnikateľskej činnosti, pracovných vzťahov, základných práv a legislatívy, ktoré mu pomôžu pri ďalšej profesijnej orientácii a pri vstupe na trh práce.

Absolvent disponuje manuálnymi zručnosťami v odbore, neustále sa vzdeláva. Uvedomuje si zodpovednosť za výsledok svojej práce, identifikuje priame a nepriame dôsledky svojej činnosti. Používa príslušné odborné termíny, získava a vyberá požadované informácie, pri riešení problémov komunikuje a pracuje v tíme, ale aj samostatne.

Absolvent dokáže efektívne komunikovať, porozumieť počutému, vyjadriť svoje myšlienky  v súlade so zásadami spoločenskej komunikácie. Aplikuje základné matematické kompetencie a environmentálne zásady v každodennom kontexte doma a v práci. Reálne posudzuje svoje fyzické a duševné možnosti a uvažuje o svojich vlastných hodnotách a presvedčeniach. Dokáže vykonať aktivity, ktoré si naplánoval. Preberá zodpovednosť za svoje skutky. Pozná základné prejavy miestnej a národnej kultúry a zaujíma sa o hodnoty, tradície a ich vplyv na život jednotlivca v rodine a komunite.

Dokumenty:

Výroba konfekcie

Kód a názov učebného odboru:31 78 F výroba konfekce
Dĺžka štúdia:2 roky
Forma štúdia:Denná
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne
Poskytnutý stupeň vzdelaniaNižšie stredné odborné vzdelanie
Spôsob ukončenia štúdia:Záverečná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Vysvedčenie o zaverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikáciiVysvedčenie o zaverečnej skúške
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Je pripravený vykonávať práce v odvetví odevníctva, pri výrobe odevov, bielizne a technickej konfekcie,    pri ošetrovaní odevov,   skladovaní základného, pomocného materiálu a hotových výrobkov.

Možnosť pracovného uplatnenia na základe nadobudnutých kompetencií plne zodpovedá kvalifikačnému štandardu profesie pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe a šička odevnej a technickej konfekcie.

  

Charakteristika absolventa:

Absolvent odboru rozozná základné druhy textilných a odevných materiálov, ovláda pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v odevnej výrobe. Vykonáva  ručné  a strojové šitie jednoduchých odevov a technickej konfekcie. Pozná technológie zákazkovej a priemyselnej výroby jednoduchých výrobkov a odevov akými sú:  taška, obliečka na posteľnú bielizeň, dámska sukňa, dámska blúzka a športové odevy z úpletových materiálov.  Na základnej úrovni číta  technologický postup a zhotovuje tieto výrobky podľa príslušnej dokumentácie. Samostatne vykonáva ručné a strojové strihanie a vyrezávanie jednotlivých dielov z textilného materiálu. Ovláda obsluhu jednoduchých strojov a nástrojov, vykonáva základnú starostlivosť o nich a  ich bežnú údržbu. Upravuje konečný vzhľad výrobkov v odevnej výrobe zdobením a strojovým vyšívaním, s využitím estetického cítenia. 

Absolvent pri práci vie využiť inovačné poznatky a postupy ako hospodárne zaobchádzať s materiálom a energiami, nakladať a manipulovať s odpadom, ktorý vznikne pri odevnej výrobe. Využívanie textilného odpadu aplikuje  pri ručnom tkaní a zhotovovaní výrobkov technikou patchwork. Vie ošetrovať, čistiť, žehliť, triediť, uskladňovať a baliť hotové výrobky. Vie pracovať s rôznymi materiálmi, jednoduchými šijacími strojmi,  zariadeniami a ich obsluhou a údržbou.

Absolvent dodržiava zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania sa na pracovisku a zásady bezpečných pracovných postupov. 

Absolvent získa súbor informácií v oblasti riadenia osobných financií, podnikateľskej činnosti, pracovnoprávnych vzťahov,  základných práv a legislatívy, ktoré mu pomôžu pri ďalšej profesijnej orientácii a pri vstupe na trh práce.

Absolvent disponuje manuálnymi zručnosťami v odbore vzdelávania a  plánovaním práce. Uvedomuje si zodpovednosť za výsledok svojej práce, identifikuje priame a nepriame dôsledky svojej činnosti. Používa príslušné odborné termíny, získava a vyberá požadované informácie, pri riešení problémov komunikuje a pracuje v tíme, ale aj samostatne.

Absolvent dokáže efektívne komunikovať, porozumieť počutému, vyjadriť svoje myšlienky s čiastočným dodržaním zásad spoločenskej komunikácie. Chápe, ako môžu prispievať  ku komunikácii a tvorivosti digitálne technológie a pozná, aké riziká predstavujú. Aplikuje základné matematické kompetencie a environmentálne zásady v každodennom kontexte doma a v práci. Reálne posudzuje svoje fyzické a duševné možnosti a uvažuje o svojich vlastných hodnotách a presvedčeniach. Dokáže vykonať aktivity, ktoré si naplánoval. Preberá zodpovednosť za svoje skutky. Spolupracuje s druhými ľuďmi  na presadzovaní spoločných záujmov, na báze vzájomnej úcty a rešpektu. Pozná základné prejavy miestnej a národnej kultúry a zaujíma sa o hodnoty, tradície a ich vplyv na život jednotlivca v rodine a komunite.

 

Dokumenty:

Lesná výroba

Kód a názov učebného odboru:45 79 F lesná výroba
Dĺžka štúdia:2 roky
Forma štúdia:Denná
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne
Poskytnutý stupeň vzdelaniaNižšie stredné odborné vzdelanie
Spôsob ukončenia štúdia:Záverečná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Vysvedčenie o zaverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikáciiVysvedčenie o zaverečnej skúške
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Ako zaučení pracovníci na výkon základných manuálnych pracovných činností v štátnych, družstevných a súkromných podnikoch, v lesnej výrobe, v rôznych službách súvisiacich so životným prostredím, ochranou a tvorbou krajiny, s výrobou a rozvojom vidieka.

  

Charakteristika absolventa:

Absolventi učebného odboru lesná výroba sú zaučení na základné robotnícke profesie v odvetví Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka. Základné kľúčové kompetencie im umožnia prípravu na výkon jednoduchých činností vo výrobných podmienkach pôdohospodárskej praxe a čiastočne v nevýrobných odvetviach. Absolventi sú schopní zabezpečiť manuálne činnosti bez použitia pracovného náradia, ako aj s jeho použitím, spočívajúce vo výkone jednoduchých činností pri technologických postupoch pestovania rastlín, drevín a v chovoch zveriny a pomocné služby v oblasti komunálnych služieb. Ovládajú jednoduchú obsluhu a nastavovanie mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení, príslušných technológií a základné práce pri ručnom obrábaní dreva. Majú pri práci na zreteli elementárne prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich využiť najmä pri ochrane životného prostredia a ochrane lesnej zvery. Pracovné úlohy si vedia zabezpečiť s ohľadom na ekonomické hospodárenie s energiami a materiálmi pri dodržiavaní hygieny, bezpečnosti práce a ochrany pred požiarom.

 

Dokumenty:

Trojročné učebné odbory

Murár, murárka​

Pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby

Zdajte nadpis

Murár, murárka​

Kód a názov učebného odboru:

36 61 H   murár, murárka

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma štúdia:

Denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Nižšie stredné vzdelánie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Poskytnutý stupeň vzdelania

Stredné odborné vzdelanie

Spôsob ukončenia štúdia:

Záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o zaverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii

Vyučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v jednotlivých stavebných profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb, v štátnych a súkromných firmách a neskôr aj ako živnostník v danom odbore.  

Možnosti ďalšieho štúdia

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov,

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť kvalifikáciu absolventov

Charakteristika absolventa:

Učebný odbor murár pripravuje absolventa so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať odborné činnosti spojené s murovaním nosného a výplňového muriva, priečok a komínov, zhotovovaním vnútorných a vonkajších omietok, vykonávaním betonárskych prác, zhotovovaním obkladov a dlažieb, osadzovaním prekladov a výrobkov pridruženej stavebnej výroby, zhotovovaním izolácií proti zimnej vlhkosti, tepelných a zvukových izolácií, vykonávaním údržby, opráv, adaptačných a rekonštrukčných prác a montáži stavebných objektov.

Štúdium je zamerané na prípravu najmä na povolanie murár a na vykonávanie niektorých činností obkladača, betonára, omietkara, maliara, izolatéra a montéra suchých stavieb.

Dokumenty:

Pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby​

Kód a názov učebného odboru:

45 29 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby 

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma štúdia:

Denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Nižšie stredné vzdelánie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Poskytnutý stupeň vzdelania

Stredné odborné vzdelanie

Spôsob ukončenia štúdia:

Záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o zaverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii

Vyučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent je pripravený kvalifikovane vykonávať odborné činnosti v oblasti: realizácie sadovníckych parkových úprav, viazačské a aranžérske práce, predaj záhradníckych materiálov, v kvetinárskych predajniach, v sadovníckych firmách   vo veľkoobchodoch  záhradníckych  produktov a materiálov, v záhradníckych centrách a v oblasti podnikateľskej činnosti získaného vzdelania.

Možnosti ďalšieho štúdia

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov,

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť kvalifikáciu absolventov

Charakteristika absolventa:

Absolvent získa odborné vedomosti z biológie a fyziológie rastlín a drevín. Osvojí si zákonitosti základných chemických, fyzikálnych a fyziologických procesov prebiehajúcich v pôde, kolobehu látok a metabolických procesov v živých organizmoch a ekosystémoch s aplikáciou v technológiách rastlinnej výroby a záhradníctva. 

Získa základné vedomosti o meteorologických, klimatických a mikroklimatických podmienkach pestovania rastlín, základný prehľad o používaných prístrojoch na meranie klimatických a meteorologických prvkov a osvojí si zručnosti z ich merania. Pozná charakteristické vlastnosti a znaky hlavných druhov hospodárskych rastlín a drevín. Osvojí si metódy ich praktického určovania a poznania. 

Pozná vhodne podmienky a stanovištia pre jednotlivé druhy rastlín, drevín, záhradníckych kultúr  s využitím pri tvorbe a realizácii sadovníckej tvorby.Pozná druhy hospodárskych hnojív a spôsoby hnojenia, druhy priemyselných hnojív a ich používanie, spôsoby uskladňovania a aplikácie hospodárskych a priemyselných hnojív z hľadiska hygieny a ochrany životného prostredia

Pozná jednotlivé druhy záhradníckych rastlín, ovocných drevín podľa morfologických znakov, ekologických požiadaviek, geografického rozšírenia a možností ich využitia, semená záhradníckych rastlín, iné produkty záhradníckej výroby, základné záhradnícke zeminy a substráty, ich prípravu, uskladňovanie a používanie.

Pozná základné dopravné prostriedky a špeciálnu malú mechanizáciu, základné zloženie funkčných častí strojov a zariadení, sú to mechanizačné prostriedky na spracovanie pôdy a ošetrovanie rastlín, ako sú postrekovače, mechanizačné prostriedky na hnojenie, systémy zavlažovania, mechanizačné prostriedky na siatie sadenie, zber a pozberovú úpravu, zakladanie a údržbu sadovníckych a krajinárskych úprav. Ovláda zásady bezpečnej jazdy a pravidlá cestnej premávky, čo deklaruje získaním vodičského oprávnenia skupiny T.

Získa základný prehľad o druhoch a parametroch záhradníckych stavieb a zariadení. 

skleníky, fóliovníky, pareniská, škôlky, cesty, jazierka, altánky, záhradný nábytok a pod.  Naučí sa posudzovať ich vhodnosť najmä z hygienického hľadiska. 

Dokáže efektívne komunikovať, porozumieť počutému, vyjadriť svoje myšlienky s čiastočným dodržaním zásad spoločenskej komunikácie. Chápe, ako môžu prispievať  ku komunikácii a tvorivosti digitálne technológie a pozná aké riziká predstavujú. Aplikuje základné matematické kompetencie a environmentálne zásady v každodennom kontexte doma a v práci. Reálne posudzuje svoje fyzické a duševné možnosti a uvažuje o svojich vlastných hodnotách a presvedčeniach. Dokáže vykonať aktivity, ktoré si naplánoval. Preberá zodpovednosť za svoje skutky. Spolupracuje s druhými ľuďmi  na presadzovaní spoločných záujmov na báze vzájomnej úcty a rešpektu. Pozná základné prejavy miestnej a národnej kultúry a zaujíma sa o hodnoty, tradície a ich vplyv na život jednotlivca v rodine a komunite.

 

Dokumenty: