Cukrár, cukrárka

Stolár, stolárka

Murár, murárka

Kuchár, kuchárka

Kaderník, kaderníčka

Hostinský, hostinská

Čašník, servírka

Cukrár, cukrárka

Kód a názov učebného odboru:29 64 H cukrár, cukrárka
Dĺžka štúdia:3 roky
Forma štúdia:Denná
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:Nižšie stredné vzdelánie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Poskytnutý stupeň vzdelaniaStredné odborné vzdelanie
Spôsob ukončenia štúdia:Záverečná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Vysvedčenie o zaverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikáciiVyučný list
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

 Cukrár pracuje v prevádzkach cukrárskej veľkovýroby i v zariadeniach malovýrobných cukrární. 

Možnosti ďalšieho štúdia

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3. ročných a 4. ročných učebných odborov.

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

Charakteristika absolventa:

Absolvent tohto učebného odboru pozná základné suroviny, základné druhy cukrárskych výrobkov a ich výživovú hodnotu. Ovláda technologické postupy, príslušné normy platné pri výrobe a kontrole cukrárskych výrobkov. Vie posúdiť kvalitu cukrárskych výrobkov. Ovláda prácu s výpočtovou technikou, metódy plánovania, riadenia a ekonomiky práce. Absolvent vie pripraviť suroviny na výrobu podľa noriem, dokáže zhotoviť cestá, hmoty, náplne, polevy, ozdoby a finálne výrobky. Vie obsluhovať technologické stroje a zariadenia, kontrolovať a usmerniť výrobný proces, viesť základnú výrobnú dokumentáciu.

Na stiahnutie:

Stolár, stolárka

Kód a názov učebného odboru:

33 55 H stolár, stolárka

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma štúdia:

Denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Nižšie stredné vzdelánie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Poskytnutý stupeň vzdelania

Stredné odborné vzdelanie

Spôsob ukončenia štúdia:

Záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o zaverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii

Vyučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent je odborne kvalifikovaný pracovník zaoberajúci sa spracúvaním dreva, výrobou, montážou alebo obnovou nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov v štátnych alebo súkromných firmách, ako poskytovateľ služieb v danom odbore a neskôr aj ako živnostník. 

Možnosti ďalšieho štúdia

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov,

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť kvalifikáciu absolventov

Charakteristika absolventa:

Absolvent tohto učebného odboru je kvalifikovaný robotník, schopný uplatniť sa vo výrobných činnostiach nábytkárskej a stavebno-stolárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru. Je schopný čítať technické výkresy, zobrazovať a označovať materiály. Ovláda základné technológie výroby nábytkárskych, stavebno-stolárskych výrobkov a ďalších výrobkov z dreva.

Na stiahnutie:

Murár, murárka

Kód a názov učebného odboru:

36 61 H   murár, murárka

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma štúdia:

Denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Nižšie stredné vzdelánie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Poskytnutý stupeň vzdelania

Stredné odborné vzdelanie

Spôsob ukončenia štúdia:

Záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o zaverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii

Vyučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v jednotlivých stavebných profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb, v štátnych a súkromných firmách a neskôr aj ako živnostník v danom odbore.  

Možnosti ďalšieho štúdia

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov,

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť kvalifikáciu absolventov

Charakteristika absolventa:

Učebný odbor murár pripravuje absolventa so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať odborné činnosti spojené s murovaním nosného a výplňového muriva, priečok a komínov, zhotovovaním vnútorných a vonkajších omietok, vykonávaním betonárskych prác, zhotovovaním obkladov a dlažieb, osadzovaním prekladov a výrobkov pridruženej stavebnej výroby, zhotovovaním izolácií proti zimnej vlhkosti, tepelných a zvukových izolácií, vykonávaním údržby, opráv, adaptačných a rekonštrukčných prác a montáži stavebných objektov.

Štúdium je zamerané na prípravu najmä na povolanie murár a na vykonávanie niektorých činností obkladača, betonára, omietkara, maliara, izolatéra a montéra suchých stavieb.

Na stiahnutie:

Kuchár, kuchárka

Kód a názov učebného odboru:

64 45 H kuchár, kuchárka

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma štúdia:

Denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Nižšie stredné vzdelánie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Poskytnutý stupeň vzdelania

Stredné odborné vzdelanie

Spôsob ukončenia štúdia:

Záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o zaverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii

Vyučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Kuchár pracuje prevažne v kuchynských prevádzkach hotelov, nemocníc, školského a závodného stravovania. 

Možnosti ďalšieho štúdia

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov,

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť kvalifikáciu absolventov

Charakteristika absolventa:

Absolvent tohto učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania, v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Absolvent ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent môže vykonávať funkciu kuchára v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník, je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

Na stiahnutie:

Kaderník, kaderníčka

Kód a názov učebného odboru:

64 56 H kaderník, kaderníčka

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma štúdia:

Denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Nižšie stredné vzdelánie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Poskytnutý stupeň vzdelania

Stredné odborné vzdelanie

Spôsob ukončenia štúdia:

Záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o zaverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii

Vyučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

V službách ako zamestnanci kaderníctva v malých a stredných firmách, ako zamestnanci firiem  zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky, ako súkromný podnikateľ v oblasti kaderníctva a  ako živnostník.

Možnosti ďalšieho štúdia

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov,

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť kvalifikáciu absolventov

Charakteristika absolventa:

Absolvent tohto učebného odboru je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. Pre kvalifikované vykonávanie kaderníckych činností má vedomosti z materiálov, technológie, odborného kreslenia, zdravovedy, psychológie a spoločenskej výchovy, z hygieny a bezpečnosti pri práci. Má vedomosti z oblasti podnikania v trhovej ekonomike, z hospodárenia malých podnikov a z pracovného práva. Učí sa kontaktu a komunikácií so zákazníkom, je schopný komunikovať v cudzom jazyku. Dokáže pracovať samostatne, ale aj v kolektíve, vie poskytovať poradenskú službu zákazníkovi, sledovať odbornú literatúru, nové trendy v odbore, dodržiavať zásady etiky a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie ako odborní zamestnanci kaderníctva na prevádzkach malých a stredných firiem, ako zamestnanci firiem zaoberajúcimi sa výrobkami vlasovej kozmetiky.

Na stiahnutie:

Hostinský, hostinská

Kód a názov učebného odboru:64 89 H   hostinský, hostinská
Dĺžka štúdia:3 roky
Forma štúdia:Denná
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:Nižšie stredné vzdelánie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Poskytnutý stupeň vzdelaniaStredné odborné vzdelanie
Spôsob ukončenia štúdia:Záverečná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Vysvedčenie o zaverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikáciiVyučný list
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:Absolvent sa uplatni v pracovných pozíciách  čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, kuchár,  barman, prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.
Možnosti ďalšieho štúdia

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov,

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť kvalifikáciu absolventov

Charakteristika absolventa:

Absolvent učebného odboru  je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne pracovať vo všetkých stravovacích a ubytovacích zariadeniach.  Ovláda odborné učivo, má osvojené zručnosti, ktoré sú potrebné pre výkon povolania. Absolvent učebného odboru ovláda všetky práce spojené s prípravou jedál. Ovláda jednoduchú i zložitú obsluhu, pravidlá zostavovania jedálnych lístkov, prípravu miešaných nápojov, dokončovanie jedál, zásady správnej komunikácie s hosťom a prácu s počítačom. Má vedomosti aj z oblasti podnikania.

Na stiahnutie:

Čašník, servírka

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola Jarmočná 108,

064 01 Stará Ľubovňa

Názov školského vzdelávacieho programuStravovacie  služby
Kód a názov ŠVP64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
Kód a názov učebného odboru6444 H  čašník, servírka
Poskytnutý stupeň vzdelaniastredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dĺžka štúdia3 roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazykslovenský
Druh školy štátna
Dátum schválenia ŠkVP30. august 2013
Miesto vydania SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

 

Charakteristika absolventa:

Na stiahnutie: