Záverečné skúšky

Organizáciu záverečných skúšok upravuje zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité termíny záverečných skúšok

  • návrh kandidátov na predsedov skúšobných komisií do 24.marca,
  • témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok po prerokovaní v predmetových komisiách  schvaľujeriaditeľ školy do 31. marca,
  • termín vymenovania predsedov skúšobných komisií Okresným úradom v Prešoveje do 15 apríla,
  • podpredsedu a členov skúšobných komisii pre záverečné skúšky vymenúva riaditeľ školy do 30. apríla,
  • témy pre jednotlivé časti záverečnej skúšky predkladá riaditeľ školy stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na vyjadrenie do 7. mája,
  • ak stavovská organizácia alebo profesijná organizácia deleguje svojho zástupcu do skúšobnej komisie, delegovaného zástupcu riaditeľ vymenuje za stáleho člena skúšobnej komisie do 15. mája
  • organizačné pokyny a harmonogram záverečných skúšok spracuje ZRPV do 20. mája,
  • vymenúvací dekrét a harmonogram organizácie záverečnej skúšky zašle riaditeľ školy zástupcovi stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie do 25. mája,
  • stavovská organizácia alebo profesijná organizácia sa písomne vyjadrí k obsahu záverečnej skúšky najneskôr do 25. mája.