Študijné programy

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia - bilingválne štúdium

Zadajte nadpis

Zadajte nadpis

Zadajte nadpis

Zadajte nadpis

Obchodná akadémia (63 17 M)

PROFIL ABSOLVENTA

 Názov a adresa školy

Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01  Stará Ľubovňa

Názov školského vzdelávacieho programu

Všeobecné ekonomické služby

Kód a názov ŠVP

63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

Kód a názov študijného odboru

63 17 M obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Charakteristika absolventa

Absolvent štvorročného študijného odboru 6317 M obchodná akadémia po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Je stredoškolsky vzdelaný pracovník  schopný uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou. Absolvent získa schopnosť komunikovať minimálne v dvoch cudzích jazykoch,  riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Vie sa aktívne zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Je schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných vo vedúcej funkcii. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získa zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Jeho  odborné vzdelávanie má charakteristickú črtu, ktorou  je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávanie pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, gastronómii, hotelierstve, v prevádzkových službách, osobných službách, beauty službách a v ďalších službách podľa ich profilácie.  Zároveň má predpoklady študovať na vysokej škole.

Na stiahnutie:

Obchodná akadémia - bilingválne štúdium

PROFIL ABSOLVENTA

Škola (názov, adresa)Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
Číslo a názov ŠkVP01/6317 M 74-2017-09-01 Všeobecné ekonomické služby
Kód a názov ŠVP62  EKONOMICKÉ VEDY, 63,64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I,II
Kód a názov študijného odboru63 17 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium
Stupeň vzdelaniaúplne stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia5 rokov
Forma štúdiadenná
Inévyučovací jazyk – slovenský, anglický

 

Charakteristika absolventa

Absolvent päťročného študijného odboru 6317 M  74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Je stredoškolsky vzdelaný pracovník  schopný uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou. Absolvent získa schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch,  riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Vie sa aktívne zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Je schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných vo vedúcej funkcii. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získa zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Jeho  odborné vzdelávanie má charakteristickú črtu, ktorou  je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávanie pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, gastronómii, hotelierstve, v prevádzkových službách, osobných službách, beauty službách a v ďalších službách podľa ich profilácie.  Zároveň má predpoklady študovať na vysokej škole.

 

Ako zvládnuť dvojjazyčné štúdium

Žiakom 8. a 9. ročníka ponúkame štúdium v 5-ročnom študijnom odbore

obchodná akadémia –  bilingválne štúdium

(slovenský – anglický jazyk)

1. ročník

 • 20 hodín týždenne budeme spolu „zdolávať“ anglický jazyk
 • k vyučovacím predmetom doplníme:
 • slovenský jazyk a literatúru
 • telesnú a športovú výchovu
 • základy ekonomiky – v slovenskom jazyku

2. – 4. ročník

 • pokračujeme vo výučbe anglického jazyka 4-hodinovou týždennou dotáciou
 • 3 odborné predmety budeme vyučovať v anglickom jazyku, ostatné predmety v slovenskom jazyku
 • vo 4. ročníku úspešne vykonáš maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry

5. ročník

 • vo  výučbe anglického jazyka pokračujeme 4-hodinovou týždennou dotáciou
 • 3 odborné predmety budú i naďalej v anglickom jazyku, ostatné predmety v slovenskom jazyku
 • úspešne vykonáš maturitnú skúšku:
  • z anglického jazyka na úrovni C1
  • z teoretickej časti odbornej zložky
   • z praktickej časti odbornej zložky
   • môžeš si zvoliť dobrovoľnú maturitnú skúšku z vybraných predmetov
 

Na stiahnutie: