Študijné programy

Čašník, servírka

Kuchár, kuchárka

Hotelová akadémia

Operátor stavebnej výroby

Zdajte nadpis

Zdajte nadpis

Čašník, servírka

Dĺžka štúdia:4 rokov
Forma výchovy a vzdelávania:Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Poskytnutý stupeň vzdelania:Úplné stredné odborné vzdelanie
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia:Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania:Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:Absolvent nájde uplatnenie v cestovnom ruch, hotelierstve, gastronómii, alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.
Možnosti ďalšieho štúdiaPomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

Charakteristika absolventa:

Absolvent je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva a v spoločnom stravovaní.

Zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, uviesť hostí a poskytnúť pomoc klientom pri výbere z jedálneho lístka, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, vie pripraviť jednoduché jedlá, minútky, šaláty, a múčniky, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na slávnostné príležitostí. Absolvent vie pripraviť pracovisko a ovláda všetky práce spojené so stolovaním. Vie prijímať jednoduché a zložité objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch, poskytovať odbornú inštruktáž pri servírovaní špeciálnych pokrmov a nápojov, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, vie účtovať na kontrolnej pokladnici, inkasovať tržby, písať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať a skladovať potraviny a používané predmety (poháre, nádoby, príbory a pod.).

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah zrakového poľa, priestorové videnie, rozlišovanie zvuku, udržiavanie rovnováhy, rozlišovanie čuchových podnetov, rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania. Požiadavky sú kladené aj na rozlišovanie farieb a farebných odtieňov, rozlišovanie chuti, samostatné myslenie a odolnosť voči senzorickej záťaži.

Na stiahnutie:

Kuchár

Dĺžka štúdia:4 rokov
Forma výchovy a vzdelávania:Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania: Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:Absolvent nájde uplatnenie v cestovnom ruch, hotelierstve, gastronómii, alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.
Možnosti ďalšieho štúdia Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

Charakteristika absolventa :

Absolvent je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva a v spoločnom stravovaní. Absolvent ovláda práce so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže byť zaradený ako kuchár v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe. Absolvent je kvalifikovaný odborník a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

Na stiahnutie:

Operátor stavebnej výroby

Dĺžka štúdia:

4 rokov

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelávania:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie v

Možnosti ďalšieho štúdia

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

Charakteristika absolventa:

Absolvent je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov. Absolvent získal vedomosti a zručnosti na vykonávanie povolaní  majster HSV a PSV, stavbyvedúci, technik  a pracovník stavebnej výroby a   môže  podnikať v oblasti stavebníctva  pre výstavbu  bytovej a občianskej vybavenosti. Absolvent  je schopný primerane komunikovať, dokáže sa vyjadrovať v cudzom jazyku v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku a s porozumením čítať odbornú stavebnú dokumentáciu, ovláda vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti a spoločenskej výroby, ovláda učivo stredoškolskej matematiky, fyziky  a informatiky a pozná základy prírodných vied, vie si ich vysvetliť a aplikovať v stavebnej  praxi.

Vrámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah zrakového poľa, priestorové videnie, rozlišovanie stavieb, staticky posúdiť a navrhnúť jednoduché rodinné domy, stavby, garáže, vybaviť stavebné povolenia, osadiť akúkoľvek stavbu, riadiť  stavebnú výrobu, prejaviť sa písomnom a slovnom prejave, vypracovať rozpočet stavby  a vedieť rekonštruovať stavby pozemného staviteľstva, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania.

Na stiahnutie:

Hotelová akadémia

Dĺžka štúdia:5 rokov
Forma výchovy a vzdelávania:Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelávania: Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:Absolvent nájde uplatnenie v cestovnom ruch, hotelierstve, gastronómii, alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.
Možnosti ďalšieho štúdia Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

Charakteristika absolventa:

Absolvent je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva a v spoločnom stravovaní. Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania. Ovláda a využíva informačno-komunikačné technológie, základy hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie. Absolvent je pripravený na okamžitý vstup do praxe, má požadovanú kultúru jednania, spoločenského vystupovania a kultivovaného správania sa. Má dobré komunikačné schopnosti v materinskom jazyku a v 2 cudzích jazykoch.

Na stiahnutie: