„Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní“.

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní“.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J856-223-14 bola podpísaná dňa 17.12. 2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 21.12. 2018, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 22.12. 2018.

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia, zlepšenie priestorových podmienok SOŠ a zvýšenie energetickej hospodárnosti s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Aktivity projektu:

  1. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni
  2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných priestorov na SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni
  3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy strediska praktického vyučovania na SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni

 
Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. Zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie odborných učební (dielne, učebne, prednášková miestnosť, sociálne zariadenia). Vytvoria sa technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. Zvýšením energetickej hospodárnosti budovy strediska praktického vyučovania, stavebnými úpravami a rekonštrukciou vnútorných priestorov dielní a učební, prednáškovej miestnosti, zakúpením materiálno-technického vybavenia a riešením bezbariérovosti škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že bude naďalej veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 18 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov: 905 947,54 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 860 650,16 €

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja www.irop.sk

Zverejnenie zmluvy v CRZ : http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3818975&l=sk