Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150

Základné údaje projektu:

Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150

Kód projektu: 302021BDA9

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Konkrétny cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj

Miesto realizácie projektu: Obec Lomnička, Okres Stará Ľubovňa, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 589 039,11 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 2 459 587,15 €

Začiatok projektu: 01/2023

Ukončenie projektu: 12/2023  ( najneskôr 07/2024)

Stručný popis projektu:

Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions Initiative“.Predkladaný projekt je jedným z projektov navrhnutých v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do zlepšenia priestorových podmienok pre odborné vzdelávanie, ako aj podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na odborné vzdelávanie, čo by umožnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami miestneho trhu práce. Prijímateľom projektu je Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa. Projekt dopĺňa ďalšie tri  predchádzajúce etapy investície v rámci tejto školy. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa sa orientuje na oblasť služieb, a to konkrétne na cestovný ruch, gastronómiu a remeslá, v Lomničke sa realizuje vzdelávanie odborov zameraných prioritne na remeslá.

Celkový cieľ: Celkový cieľ v rámci navrhnutého investičného balíku CuRI pre Spojenú školu, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa stanovený takto:

Vytvorenie vzdelávacej inštitúcie 21. storočia prostredníctvom vybudovania centra  kompetencií pre služby v oblasti gastronómie, remesiel a cestovného ruchu s cieľom ponúknuť kvalitné, efektívne, inkluzívne  a relevantné odborné vzdelávanie a prípravu. Škola, ktorá sa stáva inšpiráciou pre ostatných v regióne a je otvorená pre súčasnosť, budúcnosť i pre ďalších partnerov.

Hlavné aktivity projektu:

Výstavbou regionálneho vzdelávacieho centra pre remeslá a náborové aktivity, zakúpením materiálno-technického vybavenia a riešením bezbariérovosti škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že bude po implementácií celkovej investície (v rámci všetkých popísaných synergických projektov) veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

V projekte  budú realizované nasledovné hlavné aktivity:

Aktivita 1: Výstavba moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie (typ F Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny).

SO-01    HLAVNÁ BUDOVA

SO-02    PRÍSTREŠOK 1 S GARÁŽOU

SO-03    PRÍSTREŠOK 2

SO-04    KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

SO-05 – 16    sadové a terénne úpravy, prípojky, kanalizácie, oplotenie a pod.

Aktivita 2: Modernizácia materiálno-technického vybavenia v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150 (typ akt. A Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk)

Materiálno-technické vybavenie je navrhnuté za účelom zlepšenia kvality odborného vzdelávania v Spojenej škole, Jarmočná 108 Stará Ľubovňa – EP Lomnička zamerané na podporu remesiel a v úzkej väzbe na inovované ŠKVP.

Zriaďovateľom Spojenej školy, Jarmočná 108 Stará Ľubovňa, ktorej súčasťou je Elokované pracovisko Lomnička 150,  je  Prešovský samosprávny kraj.

Z dôvodu plynulej implementácie a naplnenia cieľov projektu, bol pre daný projekt schválený dodatočný príspevok vo výške COV  536 844,95 € / výška NFP 510 002,70 €.