Gramotnosťou k trhu práce

Predkladaný projekt pod názvom Gramotnosťou k trhu práce je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania žiakov a pedagógov a zlepšenie ich kľúčových kompetencií v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykových zručností a IKT zručností. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce. Predložený projekt prispeje k pripravenosti žiaka v odbornom vzdelávaní a príprave na pôsobenie na trhu práce s dôrazom na uplatňovanie reálneho výkonu praxe u zamestnávateľa. Za týmto účelom sa bude podporovať aj profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov pôsobiacich v odbornom vzdelávaní a príprave. Povinný oprávnený typ aktivity:- tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce (napr. jazykové, IKT zručnosti a finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia)

Hlavná aktivita projektu:

Zlepšenie vzdelávania na Spojenej škole

Hlavné podaktivity projektu:

Podaktivita: Podpora kľúčových gramotností žiakov na Spojenej škole
Podaktivita: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a pedagogické kluby s výstupom
Podaktivita: Riadenie/koordinácia projektu

Cieľovú skupinu tvoria:

a/ Povinná cieľová skupina – žiaci stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP vrátane marginalizovaných komunít ako sú napr. Rómovia

b/ Voliteľná cieľová skupina – pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci stredných škôl v zmysle platnej legislatívy

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: január 2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: jún 2023

 

Čitateľská gramotnosť

Správa o činnosti pedagogického klub
Písomné výstupy pedagogického klubu:

Klub administratívnych a manažérskych zručností

Správa o činnosti pedagogického klubu
Písomné výstupy pedagogického klubu

 

Klub anglického jazyka

Správa o činnosti pedagogického klubu
Písomné výstupy pedagogického klubu

 

Klub európskeho občianstva

Správa o činnosti pedagogického klubu
Písomné výstupy pedagogického klubu

 

Klub IKT zručností

Správa o činnosti pedagogického klubu
Písomné výstupy pedagogického klubu

Klub praktického ekonóma

Správa o činnosti pedagogického klubu
Písomné výstupy pedagogického klubu

 

Matematický klub

Správa o činnosti pedagogického klubu
Písomné výstupy pedagogického klubu

 

Rozvoj finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia

Správa o činnosti pedagogického klubu
Písomné výstupy pedagogického klubu