Cesta na európsky trh práce (LdV)

O projekte


Obchodná akadémia Stará Ľubovňa v rokoch 2012 – 2014 realizuje projekt

Cesta na európsky trh práce,

ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie
Programom celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci

Riaditeľka školy RNDr. Viera Mikulová prezentovala žiakom školy a ich rodičom ciele projektu Cesta na európsky trh práce, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie Programom celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci.

Žiakov a rodičov informovala, že škola projekt realizuje v rokoch 2012 – 2014. Projekt poskytne príležitosť žiakom strednej odbornej školy zúčastniť sa zahraničnej odbornej stáže s cieľom získať počas svojej prvotnej prípravy na povolanie pracovné skúsenosti v zahraničí v oblasti vedenia administratívy, ekonomiky, účtovníctva, … v obchodných spoločnostiach, v inštitúciách štátnej a verejnej správy, vo finančných inštitúciách, …

  • špecifickým cieľom projektu je umožniť rozvoj komunikačných zručností žiakom v nemeckom, poľskom a českom jazyku
  • cieľovou skupinou sú žiaci 3. a 4. ročníka (vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) 4-ročného študijného odboru obchodná akadémia
  • výstupom projektu je absolvovanie 2-týždňovej mobility v jednej z troch hosťujúcich krajín – v Nemecku, Poľsku a Českej republike, ktorá naplní vopred dohodnutý obsah stáží
  • absolvovanie stáže sa účastníkom uzná ako odborná prax zahrňovaná do klasifikácie predmetu Odborná prax so záznamom v ročníkovom vysvedčení
  • každý účastník odbornej stáže získa dokument Europass – Mobilita a certifikát o absolvovaní stáže
  • mobilita sa uskutočnia v mesiacoch apríl 2013 a apríl 2014

 

Partnerské organizácie

Nemecko Staatliche Fachoberschule und Beursoberschule, Weissenburg
Poľsko Zespól Szkol Ekonomicznych im. Jana Pawla II, Gorlice
Česko Vodohospodárske stavby, s. r. o., Teplice
České dráhy, a. s., Praha

 

Informácie o partneroch projektu

 

Partneri projektu Cesta na európsky trh práce

 

Staatliche Fachoberschule a Berufsoberschule vo Weissenburgu

Staatliche Fachoberschule pripravuje žiakov v učebných odboroch, Berufsoberschule pripravuje žiakov ako vyššia stredná odborná škola o odboroch: technika, hospodárstvo a sociálna práca, pričom dvojročné štúdium na škole je ukončené odbornou maturitnou skúškou. V rámci štúdia absolvujú študenti polročnú odbornú prax v strediskách odbornej prípravy – vo firmách a štátnych inštitúciách. Odbor hospodárstvo svojim vzdelávacím programom je porovnateľný v rámci SR so 4-ročným študijným odborom obchodná akadémia. Škola na trhu vzdelávania pôsobí 51 rokov, v súčasnosti na nej študuje približne 900 žiakov.

 

Zeszpol Szkol Ekonomicznych im Jana Pawla II v Gorliciach

Stredná odborná škola ekonomického charakteru, ktorá pôsobí na trhu vzdelávania viac ako 60 rokov. V súčasnosti na škole študuje 602 žiakov. Škola zastrešuje tieto vzdelávacie inštitúcie: gymnázium (3-ročný učebný odbor ekonomicko-administratívny), stredná odborná škola ekonomická (4-ročný študijný odbor financie a účtovníctvo), stredná odborná škola obchodná (4-ročné študijné odbory: služby v agroturistike, živnosti a malé firmy), stredná odborná škola agropodnikania (4-ročný študijný odbor financie a obchodovanie v agropodnikaní), obchodné učilište (2-ročný učebný odbor predavač, 3-ročné nadstavbové štúdium). Škola realizuje okrem teoretickej prípravy v uvedených študijných a učebných odboroch i odbornú prípravu vo svojich strediskách odbornej prípravy: v obchodných spoločnostiach, v peňažných ústavoch, vo firmách drobných živnostníkov, v radoch samosprávy, v úradoch verejnej a štátnej správy, v maloobchodných predajniach, vo veľkoobchodných skladoch.

 

Vodohospodárske stavby, s. r. o., Teplice

Patria medzi popredné spoločnosti Ústeckého kraja, ich začiatky siahajú až do roku 1953. Spektrum činnosti spoločnosti pokrýva výstavbu vodovodov, kanalizácií, vodohospodárskych diel, plynovodov, cestných stavieb a mostov. Výrobný program v súčasnosti zahŕňa aj čistiarne odpadových vôd, skládky, zemné práce a dodávky investičných celkov. Spoločnosť pracuje v systéme manažmentu akosti, certifikovanom podľa normy ČSN EN ISO 9001, v enviromentálnom systéme certifikovanom podľa normy ČSN EN ISO 14001 a v systéme manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci certifikovanom podľa OHSAS 18001. Stavebná činnosť Vodohospodárskych stavieb bola ocenená značkou CZECH MADE.

 

České dráhy, a. s. Praha

sú dominantným dopravcom v osobnej doprave v Česku. Patria medzi významné spoločnosti a zamestnávateľov s celoštátnou pôsobnosťou. Od roku 2012 realizujú projekt reštrukturalizačných opatrení na zlepšenie firemnej ekonomiky, optimalizáciu riadiacich úrovní. V oblasti personálnej práce optimalizujú počet zamestnancov s cieľom zlepšiť vekovú a profesijnú štruktúru pri zachovaní efektívnej zamestnanosti. Rozvíjajú spoluprácu s vybranými učilišťami, strednými a vysokými školami a poslucháčmi, zameriavajú sa na podchytenie záujmu absolventov o povolanie s dlhodobou perspektívou zamestnania v oblasti železničnej dopravy. Firma je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001, ktorý zodpovedá medzinárodným štandardom systému riadenia.

 

Osobitnú pozornosť venujú České dráhy vzdelávaniu zamestnancov prostredníctvom dcérskej spoločnosti – Dopravný vzdelávací inštitút, ktorý sa špecializuje na výučbu a vzdelávanie odborníkov v oblasti dopravy a na vzdelávanie v oblasti legislatívy a nových požiadaviek v súvislosti s členstvom v EU.

 

Kritériá výberu študentov

Kritériá výberu účastníkov zahraničnej odbornej stáže

Požiadavka

Váha

úroveň komunikačných zručností (ústnou formou testované komunikačné zručnosti uchádzačov o zahraničnú stáž v nemeckom jazyku získané formálnym vzdelávaním, v poľskom a v českom jazyku získané informálnym vzdelávaním)

40 bodov

10-minútový odpis cudzojazyčného textu na rýchlosť a presnosť v nemeckom, poľskom a českom jazyku

20 bodov

vedomostný test z reálií hosťujúcej krajiny

20 bodov

prospechový priemer v predchádzajúcom klasifikačnom období

20 bodov

(najlepší priemer 20 bodov, pričom každá desatina sa posudzuje 1 bodom)

 

Podľa úspešnosti uchádzačov o absolvovanie odbornej zahraničnej stáže bude zostavené poradie. Odbornej stáže sa zúčastnia uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvých n miestach podľa jednotlivých krajín.

Prosíme žiakov, ktorí majú záujem zúčastniť sa výberového konania, aby sa zapísali do pripravených formulárov.

Zoznamy účastníkov

Zoznam účastníkov stáží

Názov projektu Cesta na európsky trh práce

 

Termín realizácie zahraničnej odbornej stáže 30. 03. 2014 – 13. 04. 2014
Číslo zmluvy 12321 0419

P. č.

Priezvisko a meno

Krajina stáže

P. č.

Priezvisko a meno

Krajina stáže

1.

Grechová Michaela

Poľsko

1.

Budzák Marek

Nemecko

2.

Horníková Alena

Poľsko

2.

Krafčík Patrik

Nemecko

3.

Jušíková Michaela

Poľsko

3.

Krajňáková Martina

Nemecko

4.

Kravčáková Viera

Poľsko

4.

Pokrivčáková Miriama

Nemecko

5.

Pawelec Anna

Poľsko

5.

Repka Ján

Nemecko

6.

Ráczová Nikola

Poľsko

6.

Šmidová Katarína

Nemecko

7.

Sekelská Patrícia

Poľsko

7.

Štefániková Mariana

Nemecko

8.

Šoltišíková Katarína

Poľsko

8.

Štefko Ľubomír

Nemecko

 

 

P. č.

Priezvisko a meno

Krajina stáže

P. č.

Priezvisko a meno

Krajina stáže

1.

Dudziková Denisa

Česko – Teplice

1.

Dopirák Igor

Česko – Praha

2.

Kravčáková Michaela

Česko – Teplice

2.

Galliková Mária

Česko – Praha

3.

Mišenko Marek

Česko – Teplice

3.

Haľama Dávid

Česko – Praha

4.

Plavčanová Júlia

Česko – Teplice

4.

Mikitová Nikola

Česko – Praha

5.

Repka Ján

Česko – Teplice

5.

Pružinská Ivana

Česko – Praha

6.

Salamonová Monika

Česko – Teplice

6.

Regrutová Nikola

Česko – Praha

7.

Valigurská Denisa

Česko – Teplice

7.

Turáková Simona

Česko – Praha

8.

Zavodjančík Tomáš

Česko – Teplice

8.

Zemanová Alena

Česko – Praha

Fotodokumentácia

Prezentácia projektu Leonardo da Vinci (2012)