Mladý remeselníci v náročnej konkurencii

20242025 – kópia (1)

Stalo sa už tradíciou, že pred Vianocami pravidelne patria priestory SOŠ Technická na
Volgogradskej 1, v Prešove súťaže zručnosti Mladý remeselník 2023-2024.
Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy z 1. ročníka učebného odboru murár Jozef Baláž
a Peter Dunka pod vedením MOV Štefana Šuliana Súťaže sa celkovo zúčastnilo deväť
družstiev z Prešovského , Košického a Nitrianskeho kraja. Žiaci si tak mali možnosť
vzájomne porovnať na krajskej úrovni svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti.
V teoretickej časti boli žiaci písomne testovaní otázkami, ktoré sa týkali učiva z odboru murár
zamerane na materiály a technológiu partnerov súťaže.
Praktická časť pozostávala z disciplíny:
-vyhotovenie segmentu komína z tehly Porotherm PT 25 podľa výkresovej dokumentácie
-zhotovenie segmentov ryhovanej a hladenej omietky.
Naši žiaci skončili na štvrtom mieste, čim si zabezpečili postup na celoslovenskú súťaž
SKILLS SLOVAKIA v Nitre.
Cieľom súťaže bolo prezentovať a propagovať perfektnú kvalitu odborných znalostí
s dôrazom na dôležitosť odborného vzdelávania pre spoločnosť, upevniť u žiakov vzťah
k zvolenej profesii, rozvíjať ich odborné vedomosti, zručnosti a aktivity, umožniť žiakom
vzájomné konfrontácie odborných zručností a návykov ako i výmenu skúsenosti medzi
pedagógmi.

Žiakom blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač