Voľné pracovné miesto – učiteľ TSV a INF

close up of teacher hand with marker while teaching lessons in school  classroom to students

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa prijme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca na voľné pracovné miesto – učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov so zameraním na telesnú, športovú výchovu a informatiku s predpokladaným nástupom 05. 09. 2022.

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s prílohou č. 1 „Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ, 1. diel – Učiteľ školy a školského zariadenia, IV. časť – učiteľ strednej školy vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Forma odmeňovania: V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady k pracovnému pohovoru: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, motivačný list, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady pri uzatváraní pracovného pomeru: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti, preukázanie bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie (§ 15, ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), osobný dotazník.

Ďalšie požiadavky: počítačové zručnosti – ovládanie programov Word, Excell, zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť, komunikatívnosť, prax v odbore minimálne 1 rok.

Termín podania žiadosti: Žiadosti s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť e-mailom, osobne alebo poštou do 31. 07. 2022.

Pracovný pohovor: Vybraní uchádzači, ktorí doručia žiadosť a požadované doklady o splnení kvalifikačných predpokladov budú pozvaní na pracovný pohovor s dodatočným určením termínu pohovoru.

E-mail školy: sekretariat@ssjsl.sk

Tel. školy: 052/71 643 11

Adresa školy: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

Mgr. Ján Bondra
riaditeľ školy

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač