Voľné pracovné miesto – majster odbornej výchovy

volne-pracovne-miesto-majster

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, Elokované pracovisko Lomnička 150 prijme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca na miesto majster odbornej výchovy na vyučovanie predmetu odborný výcvik v učebnom odbore 3178 F výroba konfekcie s predpokladaným nástupom 05. 09. 2022.

Kategória pedagogického zamestnanca: majster odbornej výchovy

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s prílohou č. 2 „Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii majster odbornej výchovy“, 1. diel – Majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole, 1. časť – majster odbornej výchovy, ktorý poskytuje odborný výcvik oddielu A, oddielu B, oddielu C vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Forma odmeňovania: V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady k pracovnému pohovoru: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, motivačný list, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady pri uzatváraní pracovného pomeru: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme    i § 15, ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky: znalosť práce s PC, zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť, komunikatívnosť.

Termín podania žiadosti: Žiadosť s dokladmi je potrebné doručiť e-mailom, osobne alebo poštou do 31. 07. 2022.

Pracovný pohovor: Vybraní uchádzači, ktorí doručia žiadosť a požadované doklady o splnení kvalifikačných predpokladov budú pozvaní na pracovný pohovor s dodatočným určením termínu pohovoru.

E-mail školy: sekretariat@ssjsl.sk

Tel. školy: 052/71 643 11

Adresa školy: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

Mgr. Ján Bondra
riaditeľ školy

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač