Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Základné údaje projektu:

Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Kód projektu: 302021AUZ5

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Konkrétny cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Prijímateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Miesto realizácie projektu: Mesto Stará Ľubovňa, Okres Stará Ľubovňa, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

Celkové oprávnené výdavky projektu: 3 333 951,60 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 3 167 254,02 €

Začiatok projektu: 01/2022

Ukončenie projektu: 08/2023

Stručný popis projektu:

Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up RegionsInitiative“.Predkladaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – I. etapa“ je jedným z projektov navrhnutých v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do zlepšenia priestorových podmienok pre odborné vzdelávanie, ako aj podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na odborné vzdelávanie, čo by umožnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami miestneho trhu práce. Je prvou etapou investície v rámci tejto školy. SŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa sa orientuje na oblasť služieb, a to konkrétne na cestovný ruch, gastronómiu a remeslá.

Celkový cieľ v rámci navrhnutého investičného balíku CuRI pre Spojenú školu, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa:

Vytvorenie vzdelávacej inštitúcie 21. storočia prostredníctvom vybudovania centra kompetencií pre služby v oblasti gastronómie, remesiel a cestovného ruchu s cieľom ponúknuť kvalitné, efektívne, inkluzívne a relevantné odborné vzdelávanie a prípravu. Škola, ktorá sa stáva inšpiráciou pre ostatných v regióne a je otvorená pre súčasnosť, budúcnosť i pre ďalších partnerov.

Hlavné aktivity projektu:

Hlavná aktivita 1: Rekonštrukcia stavebných objektov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa (typ akt. C Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl).

Podaktivity:

  • 1.1. Rekonštrukcia centra praktickej výučby pre remeslá I. (SO 04).
  • 1.2. Rekonštrukcia centra praktickej výučby pre remeslá I. (SO 05).

 

Hlavná aktivita 2: Podpora rozvoja Spojenej školy ako moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie (typ akt. F Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny).

Podaktivity:

  • 2.1. Vytvorenie cvičného hotela (SO 02).
  • 2.2. Zriadenie Multifunkčného regionálneho vzdelávacieho centra (SO 03).
  • 2.3. Výstavba moderného objektu pre výuku barbeque a cukrárov (SO 07).
  • 2.4. Vytvorenie športového areálu (SO 09).
  • 2.5. Modifikácia a terénne úpravy areálu školy (SO 06, SO 10, SO 12, SO 13).

 

Hlavná aktivita 3: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SOŠ – Multifunkčného regionálneho vzdelávacieho centra (typ aktivity E Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov).

 

Za účelom riadnej a včasnej implementácie projektu bol  k danému projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  schválený dodatočný príspevok vo výške COV: 443 184,83 z toho nenávratný finančný príspevok: 421 025,59 Eur.

 

Zriaďovateľom Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa je Prešovský samosprávny kraj.