Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – III. etapa

Základné údaje projektu:

Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – III. etapa

Kód projektu: 302021BPL7

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Konkrétny cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Prijímateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Miesto realizácie projektu: Mesto Stará Ľubovňa, Okres Stará Ľubovňa, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 298 513,25 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 1 233 587,59 €

Začiatok projektu: 4/2023

Ukončenie projektu: 12/2023

Stručný popis projektu:

Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions
Initiative“.
Predkladaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – III. etapa“ je jedným z projektov navrhnutých v rámci
komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ a nadväzuje na investíciu podporenú v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 s cieľom
dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy
prostredníctvom investícií do zlepšenia priestorových podmienok pre odborné vzdelávanie, ako aj podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním
spoločných priestorov na odborné vzdelávanie, čo by umožnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami miestneho trhu práce. SŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
sa orientuje na oblasť služieb, a to konkrétne na cestovný ruch, gastronómiu a remeslá.
V rámci špecifického cieľa 2.2.3 budú realizované v rámci predkladaného projektu nasledovné aktivity:
1. Rekonštrukcia stavebných objektov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa (typ akt. C).
2. Modernizácia materiálno-technického vybavenia (typ akt. A).
Výsledky projektu sú kvantifikované prostredníctvom nasledovných merateľných ukazovateľov: P068 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry SOŠ; P0310
Počet podporených SOŠ; P0374 Počet renovovaných verejných budov; P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov.

Celkový cieľ v rámci navrhnutého investičného balíku CuRI pre Spojenú školu, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa:

Vytvorenie vzdelávacej inštitúcie 21. storočia prostredníctvom vybudovania centra kompetencií pre služby v oblasti gastronómie, remesiel a cestovného ruchu s cieľom ponúknuť kvalitné, efektívne, inkluzívne a relevantné odborné vzdelávanie a prípravu. Škola, ktorá sa stáva inšpiráciou pre ostatných v regióne a je otvorená pre súčasnosť, budúcnosť i pre ďalších partnerov.

Hlavné aktivity projektu:

HLAVNÁ AKTIVITA 1: Rekonštrukcia stavebných objektov Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.
Podaktivita 1.1: Rekonštrukcia hlavnej budovy
Hlavný objekt – objekt teoretického vyučovania (SO-01)

Hlavná budova slúži na výučbu všeobecno-vzdelávacích predmetov a odborného teoretického vyučovania u všetkých aktívnych odboroch na škole.
Investícia do hlavnej budovy má niekoľko častí, od úpravy strechy, zateplenie podkrovného priestoru, zateplenie obvodovej konštrukcie existujúcej nadstavby,
výmenu výplní otvorov (okien), úpravu vonkajších schodov pri bočnom vstupe, výmena pôvodného PVC (učebne, kabinety) výmena keramickej dlažby na chodbách
3. NP za kaučukovú podlahu a tiež výmena silovej časti elektroinštalácie a montáž dátových rozvodov pod omietkou.
Z pohľadu výchovno-vzdelávacieho procesu má najväčší význam výmena silovej časti elektroinštalácie a montáž dátových káblov.
Na 1 NP sa nachádzajú 4 klasické učebne, 1 špeciálna učebňa pre výuku odborných ekonomických predmetov, 2 odborné učebné pre prípravu pokrmov
a stolovania. Všetky tieto učebne budú vybavené novu silovou elektroinštaláciou. Tá je najviac potrebná pre v učebni odborných ekonomických predmetov, kde je
situovaných 24 počítačových zostáv, ktoré sa denne využívajú na výučbu rôznych ekonomických predmetov, pričom často dochádza k výpadkom prívodu el.
energie z dôvodu veľkého silového zaťaženia. Potreba kvalitnej silovej elektroinštalácie je potrebný aj pri odbornej učebni pre prípravu pokrmov, kde sa budú môcť
tak umiestniť silnejšie a kvalitnejšie stroje pri prípravu rôznych jedál a pokrmov. Vo všetkých učebniach budú zavedené podomietkové dátové rozvody pre použitie
prezenčnej techniky, interaktívnej tabule a aktívnych reproduktorov. Výmena pôvodného PVC prispeje taktiež k lepšej akustike v miestnosti a skvalitní tak
výchovno-vzdelávací proces.
Na 2 NP sa nachádza 5 klasických učební prevažne na všeobecno-vzdelávacie predmety a 1 odborná učebňa, ktorá slúži ako miestnosť na odborné workshopy,
konferencie a semináre pre žiakov v rôznych odvetviach. V učebniach budú taktiež zavedené podomietkové dátové rozvody pre použitie prezenčnej techniky,
interaktívnej tabule a aktívnych reproduktorov.
Na 3 NP sa nachádzajú 4 klasické učebne, 1 špeciálna učebňa s výpočtovou technikou a 3 špeciálne jazykové učebne. Prínos pre výchovno-vzdelávací proces
majú pre všetky navrhované úpravy v interiéry. Prínosom budú ako podomietkové dátové rozvody, tak aj výmena pôvodného PVC, keďže sa na tomto nadzemnom
podlaží nachádzajú špecializované jazykové učebne, kde je nosnou činnosťou predmetu rozprávanie a vyjadrovanie sa v cudzom jazyku.
Trojpodlažný objekt v tvare L má v súčasnosti manzardovú strechu, ktorá je predmetom úpravy v tomto projekte. Navrhnuté je nové tvarovanie strechy – sedlo
s valbami v ukončeniach, úprava exteriérového schodiska a nové farebnosti objektu na fasádach.

 

Za účelom riadnej a včasnej implementácie projektu bol  k danému projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  schválený dodatočný príspevok vo výške COV:

61 278,59 z toho nenávratný finančný príspevok: 58 214,66 Eur.

 

Zriaďovateľom Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa je Prešovský samosprávny kraj.