Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa

Základné údaje projektu:

Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa

Kód projektu: 302021AZS8

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Konkrétny cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Prijímateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Miesto realizácie projektu: Mesto Stará Ľubovňa, Okres Stará Ľubovňa, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 137 866,23 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 1 080 972,92 €

Začiatok projektu: 5/2023

Ukončenie projektu: 12/2023

Stručný popis projektu:

Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions Initiative“.Predkladaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa“ je jedným z projektov navrhnutých v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do zlepšenia priestorových podmienok pre odborné vzdelávanie, ako aj podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na odborné vzdelávanie, čo by umožnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami miestneho trhu práce. Je druhou etapou investície v rámci tejto školy, prvá etapa bola zameraná na zlepšenie priestorových kapacít, druhá predmetná etapa je investíciou do materiálno-technického vybavenia školy. SŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa sa orientuje na oblasť služieb, a to konkrétne na cestovný ruch, gastronómiu a remeslá.

Celkový cieľ v rámci navrhnutého investičného balíku CuRI pre Spojenú školu, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa:

Vytvorenie vzdelávacej inštitúcie 21. storočia prostredníctvom vybudovania centra kompetencií pre služby v oblasti gastronómie, remesiel a cestovného ruchu s cieľom ponúknuť kvalitné, efektívne, inkluzívne a relevantné odborné vzdelávanie a prípravu. Škola, ktorá sa stáva inšpiráciou pre ostatných v regióne a je otvorená pre súčasnosť, budúcnosť i pre ďalších partnerov.

Hlavné aktivity projektu:

Hlavná aktivita 1: Modernizácia materiálno-technického vybavenia Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa (typ akt. A Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk).

Materiálno-technické vybavenie je navrhnuté za účelom zlepšenia kvality vzdelávania v Spojenej škole, Jarmočná 108 Stará Ľubovňa. Cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania a zariadenia odborných učebni zriadiť centrum pre služby v gastronómii a remeslách tak, aby škola poskytovala vysoko kvalitné, relevantné a efektívne odborné vzdelávanie a prípravu zodpovedajúcu potrebám trhu práce a stala sa inšpiráciou pre ostatné školy v Prešovskom samosprávnom kraji a iných regiónoch Slovenska.

Zriaďovateľom Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa je Prešovský samosprávny kraj.

V rámci daného projektu bol za účelom riadnej a včasnej implementácie projektu schválený Prijímateľovi dodatočný príspevok v celkovej výške  132 667, 90Eur / výška NFP 126 034,95 Eur.