Pomôžme žiakom z MRK postaviť sa na vlastné nohy

Názov projektu: Pomôžme žiakom z MRK postaviť sa na vlastné nohy

Celkové výdavky projektu: 156 408,35 EUR

Strategickým cieľom projektu je: „Zvýšiť kompetencie žiakov z MRK potrebných vo vedomostnej spoločnosti pre uplatnenie sa na trhu práce prostredníctvom modernizácie vzdelávacieho procesu.“

Projekt bude realizovaný v elokovanom pracovisku Lomnička v okrese Stará Ľubovňa. Cieľovú skupinu tvoria Pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v elokovanom pracovisku strednej odbornej školy a Žiaci elokovaného pracoviska strednej odbornej školy pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia MRK.

Uvedený cieľ plánujeme naplniť realizáciou týchto aktivít:

1.1 Zvýšenie a rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov z MRK.

– Inováciu učebných osnov učebných odborov pre elokované pracovisko v Lomničke pre dvojročné nižšie stredné odborné vzdelanie ukončené výučným listom.

Inováciou dosiahneme zvýšenie vzdelanostnej úrovne našich žiakov ako aj zvýšenie ich praktických zručností. Prípravou MRK pre prax dosiahneme ich ľahšiu integráciu do bežného života čím eliminujeme ich sociálne vylúčenie zo spoločnosti.

– Tvorbu nových učebných textov a materiálov v súlade s učebnými osnovami a ich pilotné testovanie vo vyučovaní.

Tvorbou učebných textov a materiálov poskytneme žiakom základ teoretických vedomostí v rámci daných predmetov o technologických postupoch pri konkrétnych pracovných úkonoch. Naučíme ich zároveň ako postupovať krok za krokom pri ich praktickom zvládnutí. Naučíme ich premietnuť získanú prax a vedomosti aj do bežného života.

2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti práce s MRK.

Školenie zamerané na Výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

  • Pletenie z prútia
  • Tkanie na krosnách
  • Handričkový koberec
  • Základy paličkovanej čipky
  • Školenie zamerané na zvýšenie zručností pedagógov pri práci s interaktívnou tabuľou

 

Nadobudnuté zručnosti pedagogickí zamestnanci priamo využijú vo výučbe predmetov teoretického vyučovania ako aj predmetov praktickej prípravy Odborný výcvik v rámci učebného odboru Praktická žena a odborného predmetu Šitie a ručné práce.

Realizáciou uvedených aktivít poskytneme žiakom z MRK teoretické odborné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre ich sociálnu inklúziu vo vedomostnej spoločnosti. Konkrétne to znamená, že inováciou učebných odborov a implementáciou nových tematických celkov otvoríme žiakom z MRK bránu do reálneho pracovného i osobného života.