Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) je rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a ako vzdelávacia organizácia štátu má za cieľ podporovať školy a školské zariadenia a zariadenia sociálnej pomoci na ceste ich systematického skvalitňovania a zvyšovania odborného potenciálu pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ), podporovať ich pri budovaní systému učiacej sa organizácie, poskytovať odbornú pomoc pri napĺňaní zámerov a priorít Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a byť im nápomocným partnerom v oblasti ďalšieho vzdelávania. MPC zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom 3 regionálnych pracovísk a 6 detašovaných pracovísk. Integrálnou súčasťou RP MPC Prešov je Rómske vzdelávacie centrum Prešov.

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ nadväzuje na predchádzajúci národný projekt „Škola otvorená všetkým“, ktorého cieľom bolo podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií PZ a OZ zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ zabezpečuje implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

Z dôvodu synergii a zabezpečenia kontinuity nový národný projekt podporil asistentov a členov inkluzívnych tímov na školách, ktorí boli zapojení do už spomínaného predchádzajúceho národného projektu „Škola otvorená všetkým“. Projekt súčasne umožnil zapojenie aj ďalších materských, základných i stredných škôl, nevynímajúc štátne, cirkevné a súkromné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

Všeobecné informácie o projekte:

 • Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
 • Kód projektu: 312011Y72
 • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-05
 • Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
 • Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
 • Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.
 • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
 • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
 • Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP.
 • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 40 mesiacov
 • Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 8.2019
 • Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11.2022
 • Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100%

 

Info: https://archiv.mpc-edu.sk/sk/np-pop1/o-projekte