Národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“

Základné údaje projektu:

Projekt s názvom: Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji

Číslo projektu: 312011ALF7

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 312010 – 1. Vzdelávanie

Prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj

Miesto realizácie projektu: Implementácia projektu bude v 5 okresoch Prešovského kraja: Prešov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Medzilaborce

Zapojené SOŠ v rámci 5 okresov:

  • SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmaro
  • SOŠ polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
  • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
  • SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce
  • Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Začiatok projektu: 08/2020

Ukončenie projektu: 12/2023

Celkové oprávnené výdavky: 4 957 766,50 €

Maximálna výška NFP: 4 709 878,17 €

Cieľové skupiny:

Žiaci základných škôl
Žiaci stredných odborných škôl
Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci stredných odborných škôl v zmysle platnej legislatívy.

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v Prešovskom samosprávnom kraji reflektujúc potreby trhu práce

Čiastkové ciele projektu:

Prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce
Zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania
Podpora vzniku partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelávania a zamestnávateľmi
Skvalitnenie tvorby stratégií a vzdelávacích politík na úrovni regionálnej samosprávy PSK

Popis projektu:

Národný projekt je jedným z výstupov iniciatívy „Catching-up Regions“ v Prešovskom samosprávnom kraji v rámci komponentu školstva a je súčasťou integrovaného zámeru rozvoja odborného vzdelávania na území PSK, ktorý bude financovaný z viacerých operačných programov:

Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020 (ďalej aj „OPĽZ“),
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej aj „IROP“),
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej aj „OP II“).
Finálnym cieľom integrovaného prístupu je rozvoj a zvýšenie kvality obsahového, personálneho, materiálno-technického a priestorového vybavenia stredných odborných škôl na území PSK.

Predmetom národného projektu je navrhnúť systém opatrení pre odstránenie nesúladu a identifikovaných problémových oblastí v rámci inovácií školských vzdelávacích programov, vzdelávania pedagogických zamestnancov a vytvorenie regionálnej platformy pre kľúčové zainteresované strany, ktorá by formálnejšie zapájala zamestnávateľov do zvyšovania efektívnosti stredného odborného školstva. Základný proces a navrhované opatrenia v rámci NP vytvoria návod pre konkrétne kroky zo strany úradu PSK v budúcnosti pre rozvoj ďalších stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a zároveň môžu slúžiť ako aplikovateľný model prístupu k zvyšovaniu efektívnosti stredného odborného vzdelávania na národnej úrovni.

Dôležitým aspektom v rámci všetkých aktivít národného projektu je spolupráca malých a stredných podnikateľov so strednými odbornými školami, čím sa zabezpečuje väčšia previazanosť odborného vzdelávania a prípravy v školách s potrebami zamestnávateľov. Spolupráca medzi PSK, školami a zamestnávateľmi vedie k skvalitneniu vzdelávacieho systému a zvýšeniu kvalifikácie pracovnej sily pre trh práce a je nástrojom zníženia nezamestnanosti mladých ľudí v regióne.

Hlavná aktivita a podaktivity v rámci projektu:

Zlepšenie a inovácia SOŠ na území PSK prostredníctvom inovácie ŠkVP, obsahov a metód vzdelávania, vytvorenia regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce a vzdelávania pedagogických zamestnancov

Realizácie analýzy vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a žiakov s cieľom identifikovať hlavné oblasti
nesúladu medzi ponúkanými školskými vzdelávacími programami a požadovanými zručnosťami na trhu práce

Vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, vrátane majstrov odborného výcviku pre inováciu
vzdelávacieho procesu a zvyšovanie ich odborných a praktických kompetencií

Tvorba, resp. inovácia a realizácia školských vzdelávacích programov a materiálov zameraných na zvýšenie
kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce

Vytvorenie regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce

Marketingové aktivity na zvýšenie atraktivity odborov žiadaných trhom práce a zlepšenie náboru žiakov pre systém SOŠ

Riadenie projektu a koordinácia aktivít

 

INOVAČNÉ VÝSTUPY


Učebný odbor: 2964 F cukrár, cukrárka


Školský vzdelávací program:

ŠKVP – 2964 H cukrár, cukrárka

Učebný plán – 2964 H cukrár, cukrárka

Učebné pomôcky:

1. ročník

Predmet: Technológia

List pracovného postupu – Príprava raw výrobkov

3. ročník

Predmet: Technológia

Prezentácia – Dezerty talianskej kuchyne

Učebný text – Čokoládové pralinky 

Predmet: Odborný výcvik

Video – Príprava praliniek

Video – Príprava makróniek

Video – Príprava tartaletiek


Učebný odbor: 3355 H stolár, stolárka


Školský vzdelávací program:

ŠKVP – 3355 H stolár, stolárka

Učebný plán –  3355 H stolár, stolárka

Učebné pomôcky:

2. ročník

Predmet: Odborný výcvik

Digitalizovaný učebný text – Konštrukčné spoje drevených konštrukcií – charakteristika, druhy, výroba a využitie

3. ročník

Predmet: Technológia

Prezentácia – CNC troje používané v drevárstve

Učebný text – Rozdelenie CNC drevárskych strojov

Predmet: Odborný výcvik

Učebná pomôcka -Vstupné dvere so zárubňou

Učebná pomôcka – Model prístrešku s miestnosťou na náradie


Učebný odbor: 4561 H 02 poľnohospodár  – farmárstvo


Školský vzdelávací program:

ŠKVP – 4561 H 02 Poľnohospodár – farmárstvo

Učebný plán –  4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo

Učebné pomôcky:

1. ročník

Predmet: Mechanizácia

Učebný text – Mliečne kŕmne taxi

Video – Obsluha MILKTAXI pri kŕmení teliat

Digitalizovaný učebný text – Milk Taxi


Učebný odbor: 6456 H kaderník, kaderníčka


Školský vzdelávací program:

ŠKVP – 6456 H kaderník, kaderníčka

Učebný plán –  6456 H kaderník, kaderníčka

Učebné pomôcky:

1. ročník

Predmet: Technológia

Digitalizovaný učebný text – Pánsky fade strih s úpravou brady a fúzou

Digitalizovaný učebný text – Crop strih

3. ročník

Predmet: Technológia

Prezentácia -Barbierstvo


Učebný odbor: 6489 H hostinský, hostinská


Školský vzdelávací program:

ŠKVP – 6489 H hostinský, hostinská

Učebný plán – 6489 H hostinský, hostinská

Učebné pomôcky:

3. ročník

Predmet: Technológia

Prezentácia – Sous – vide

Predmet: Stolovanie

Prezentácia – Podávanie čaju

Predmet: Potraviny a výživa

Prezentácia – Potravinová alergia a potravinová intolerancia

Prezentácia – Prídavné látky v potravinách


Učebný odbor: 2982 F potravinárska výroba


Školský vzdelávací program:

ŠkVP – 2982 F Potravinárska výroba

Učebný plán – 2982 F potravinárska výroba

Učebné pomôcky:

1. ročník

Predmet: Potravinárska výroba

Učebný text – Konzervovanie potravín – lyofilizácia

Obrazový materiál – Konzervovanie ovocia – lyofilizácia

Prezentácia – Lyofilizácia

Digitalizovaný učebný text – Konzervovanie potravín – lyofilizácia


Učebný odbor: 3178 F výroba konfekcie


Školský vzdelávací program:

ŠKVP – 3178 F Výroba konfekcie

Učebný plán – 3178 F výroba konfekcie

Učebné pomôcky:

2. ročník

Predmet: Výroba konfekcie

Zhotovenie vzorov technikou patchwork

Prezentácia – Patchwork