Kvalitná odborná príprava rómskych žiakov

Názov projektu: Kvalitná odborná príprava rómskych žiakov – šanca pre Rómov

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je skvalitniť odbornú prípravu žiakov v učebnom odbore lesná výroba za účelom ich lepšieho uplatnenia sa na trhu práce.

Čiastkové ciele projektu:

vytvoriť možnosti pre vzdelávanie rómskych žiakov s neukončeným základným vzdelaním v mieste bydliska
modernizovať praktické vyučovanie v odbore, zvýšiť záujem o daný odbor a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie odbornej prípravy
zvýšiť úroveň praktických zručnosti rómskych žiakov vstupujúcich na trh práce, tak aby zodpovedali požiadavkám zamestnávateľov

Popis projektu:

V minulom školskom roku škola na odlúčenom pracovisku v Lomničke otvorila dvojročný učebný odbor lesná výroba, ktorú navštevujú rómski žiaci s neukončeným základným vzdelaním. Pre rómskych žiakov chceme vytvoriť vhodné podmienky na zabezpečenie odbornej prípravy v tomto odbore so zreteľom na špecifika Rómov, ich individuálne záujmy, schopnosti a predpoklady. K tomu potrebujeme kvalitné a moderné vybavené pracoviska odborného výcviku, čo umožní pripraviť rómskych žiakov pre trh práce tak, aby zamestnávatelia mali záujem o našich absolventov. Pri zmodernizovaní pracovísk odborného výcviku odborná príprava rómskych žiakov pre trh práce bude zodpovedať súčasným potrebám praxe. Ak Rómovia nájdu uplatnenie na trhu práce bude sa postupne meniť ich postoj ku vzdelaniu a budú mať snahu získať vyššie vzdelanie ako je základné.

Cieľová skupina: Rómski žiaci s neukončeným základným vzdelaním