Hotelierstvo a gastronómia 3.tisícročia

B1 Strategický cieľ projektu B2 Väzba na príslušné ciele výzvy
 

Strategický cieľ projektu:

„Zvýšiť odborné kompetencie žiakov v súlade s potrebami na trhu práce v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom inovácie vzdelávania a skvalitnením výstupov.“

 

Vysvetlenie súladu stanoveného strategického cieľa projektu s globálnym cieľom OPV:

Oblasť hotelierstva je v rámci cestovného ruchu veľmi vyhľadávanou oblasťou pre uplatnenie sa na trhu práce. Bezpochyby ide o veľmi atraktívnu oblasť zamestnania, ale vysoko náročnú na absolventa, nakoľko vyžaduje kvalitné jazykové kompetencie, digitálne zručnosti a odbornú prax.

Pre rozvoj uvedeného odboru je nesporne významný predovšetkým potenciál nášho regiónu, ktorý sa nachádza v centre cestovného ruchu. Máme  za to, že inováciou vzdelávacieho procesu na našej škole v novozavedenom študijnom odbore Hotelovej akadémie spočívajúcej v inovácii tohto odboru s dôrazom kladeným na rozvoj kľúčových kompetencií a odbornú prax pripravíme našich žiakov na úspešné zvládnutie zaradenia sa do pracovného procesu v tejto oblasti čím rozhodne prispejeme k zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR.

Špecifickými cieľmi opatrenia sú:

  1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
  2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.

 

Skvalitnením obsahu vzdelávania v študijnom odbore Hotelová akadémia a podporou ďalšieho vzdelávania našich pedagógov zameraného na zvýšenie ich odbornosti v rámci odborných predmetov vyučovaných v danom študijnom odbore skvalitníme systém vzdelávania na našej škole. Jeho kvalita sa prejaví predovšetkým  v podobe zvýšenia odborných kompetencií žiakov tohto odboru, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce v oblasti cestovného ruchu, ktorý sa vyznačuje vysokou konkurenciou. Na absolventov tohto odboru sú preto kladené vysoké nároky.

 

 

B3 Špecifické ciele projektu B4 Väzba na strategický cieľ projektu
1. Pripraviť pedagogických zamestnancov na kvalitnú inováciu  predmetov v rámci študijného odboru. Prípravou pedagogických zamestnancov na odborné poskytovanie vzdelávania v odborných predmetoch prostredníctvom školení zabezpečíme zvýšenie ich odborných kompetencií. Takto budú pripravení na skvalitnenie obsahu a metód vzdelávania pri zohľadnení potrieb dnešnej modernej doby s výrazným technologickým pokrokom v informačných a rezervačných systémoch, ktoré umožňujú dostupnosť a zrýchľovanie toku informácií (využívanie hotelových rezervačných systémov, technického a aplikovaného softwérového vybavenia v oblasti reštauračného systému a iné). Týmto spôsobom podporíme a zvýšime odborné kompetencie žiakov, jazykové, odborné i pracovné, v súlade s potrebami na trhu práce v oblasti priemyslu cestovného ruchu.