Horizonty vzdelávania

Obchodná akadémia Stará Ľubovňa
v termíne od 02/2013 do 01/2015 realizovala projekt

HORIZONTY VZDELÁVANIA

Udržateľnosť projektu HORIZONTY VZDELÁVANIA

2015 – 2020

Informácie o projekte:

  • Operačný program: Vzdelávanie
  • Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  • Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
  • Realizácia projektu: 02/2013 – 01/2015

 

Cieľ projektu:

Zabezpečiť prípravu flexibilnej pracovnej sily pre trh práce inovovaným vzdelávaním rozvíjajúcim kľúčové kompetencie.