Pedagogický asistent – voľné pracovné miesto

Everyone is smiling and listens. Group of people at business conference in modern classroom at daytime.

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, Elokované pracovisko Lomnička 150 prijme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca na miesto pedagogický asistent s predpokladaným nástupom 12. 09. 2022.

Kategória odborného zamestnanca: pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s prílohou č. 6, oddielu A alebo oddielu B vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Forma odmeňovania: V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady k pracovnému pohovoru: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, motivačný list, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona      č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady pri uzatváraní pracovného pomeru: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti, pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme   i § 15 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky: znalosť práce s PC, zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť, komunikatívnosť.

Termín podania žiadosti: Žiadosť s dokladmi je potrebné doručiť e-mailom, osobne alebo poštou do 05. 09. 2022.

Pracovný pohovor: Vybraní uchádzači, ktorí doručia žiadosť a požadované doklady o splnení kvalifikačných predpokladov budú pozvaní na pracovný pohovor s dodatočným určením termínu pohovoru.

E-mail školy: sekretariat@ssjsl.sk

Tel. školy: 052/71 643 11

Adresa školy: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

Mgr. Ján Bondra
riaditeľ školy

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač