Informácia o voľnom pracovnom mieste – sociálny pedagóg

Smart caucasian middle-aged mature businesswoman librarian psychologist boss teacher in glasses with arms crossed looking at the camera in library office

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, Elokované pracovisko Lomnička 150 prijme do pracovného pomeru odborného zamestnanca na miesto – sociálny pedagóg na prácu so žiakmi so ŠVVP s predpokladaným nástupom 05. 09. 2022.

Kategória odborného zamestnanca: sociálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s prílohou č. 15 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov       v znení neskorších predpisov.

Forma odmeňovania: V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady k pracovnému pohovoru: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, motivačný list, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona      č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady pri uzatváraní pracovného pomeru: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti, pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme   i § 15 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky: znalosť práce s PC, zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť, komunikatívnosť.

Termín podania žiadosti: Žiadosť s dokladmi je potrebné doručiť e-mailom, osobne alebo poštou do 21. 08. 2022.

Pracovný pohovor: Vybraní uchádzači, ktorí doručia žiadosť a požadované doklady o splnení kvalifikačných predpokladov budú pozvaní na pracovný pohovor s dodatočným určením termínu pohovoru.

E-mail školy: sekretariat@ssjsl.sk

Tel. školy: 052/71 643 11

Adresa školy: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

Mgr. Ján Bondra
riaditeľ školy

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač